ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Τμήματα  Οικονομικών Επιστημών και Γενικό Τμήμα (πρ.  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Λογιστική και Ελεγκτική»

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ

To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:
1. Να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς.
2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ACCA

Tο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρουν στους αποφοίτους την δυνατότητα  απόκτησης της Πιστοποίησης του Association of Chartered Certified  Accountants (ACCA). 
Αυτή η Πιστοποίηση αναδεικνύει την ποιότητα και την πληρότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λογιστική και Ελεγκτική και  παράλληλα προσφέρει στους αποφοίτους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο αντανακλά γνώσεις και κατάρτιση στο υψηλότερο επίπεδο με αναγνώριση από το Επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και τον κόσμο της Λογιστικής και Ελεγκτικής.
Ταυτόχρονα, η Πιστοποίηση του ACCA για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί απαλλαγές σε ενότητες της  Πιστοποίησης του ACCA.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής
2018-2019

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων και τις συνεντεύξεις ανακοινώνουμε τον πίνακα των αποτελεσμάτων. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επιβεβαιώσουν την
Διαβάστε Περισσότερα...

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η

Διαβάστε Περισσότερα...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων


Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων

Διαβάστε Περισσότερα...

Υποτροφίες
Στο ΔΠΜΣ επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο

Διαβάστε Περισσότερα...