Το Δ.Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 12 μαθήματα. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 18 μήνες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα) ECTS, ήτοι 30 (τριάντα) ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα  υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση των μαθήματων είναι υποχρεωτική́. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται έως 30%.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων των τριών εξαμήνων  κατανέμεται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των δύο Τμημάτων: Βόλος – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα -Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το διάστημα, δηλαδή τα τρία εξάμηνα.  Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί η ΕΔΕ να χορηγήσει προσωρινή άδεια αναστολής φοίτησης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια σπουδών μπορεί να επεκταθεί το μέγιστο για άλλα τρία εξάμηνα λόγω οφειλής μαθημάτων.

Τα εξάμηνα αναστολής δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια σπουδών.

Μερική παρακολούθηση

Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για εργαζόμενους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μη εργαζόμενους Η χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης είναι έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Στη μερική φοίτηση οι φοιτητές για τα δυο πρώτα εξάμηνα δηλώνουν ανά εξάμηνο (2) από τα συνολικά τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας». Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνουν επίσης δυο (2) από τα τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα. Συνίσταται στους φοιτητές μερικής φοίτησης οι επιλογές των μαθημάτων να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή συνέχεια μαθημάτων με τον ίδιο τίτλο, π.χ. «Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι» στο 1ο εξάμηνο και «Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ» στο 2ο εξάμηνο σπουδών. Το πλήθος των μερικώς φοιτούντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισαχθέντων.

 

Μαθήματα

Ελεγκτική ΙΙ

(0 review)
0
student
0
Free

Ελεγκτική Ι

(0 review)
0
student
0
Free