ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS
1ο εξάμηνο  
Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι1ο εξάμηνο8
Ελεγκτική Ι1ο εξάμηνο8
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι1ο εξάμηνο8
Μεθοδολογία Έρευνας I1ο εξάμηνο6
Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο  
Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ2ο εξάμηνο8
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ2ο εξάμηνο8
Διοικητική Λογιστική Ι2ο εξάμηνο8
Μεθοδολογία Έρευνας II2ο εξάμηνο6
Σύνολο εξαμήνου 30
3ο εξάμηνο  
Ελεγκτική ΙΙ3ο εξάμηνο8
Φορολογική Λογιστική3ο εξάμηνο8
Διοικητική Λογιστική Ι Ι3ο εξάμηνο8
Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική3ο εξάμηνο6
Σύνολο εξαμήνου 30