Ανακοίνωση αποτελεσμάτων</br></br></br>

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων


Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη Γραμματεία καθώς και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερώνσχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα και να καταβάλλουν τέλος εγγραφής, το οποίο δεν επιστρέφεται. Συμψηφίζεται για όσους καταβάλουν τέλη φοίτησης.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο.