Συντάκτης: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο.

 

 

Πίνακας αποτελεσμάτων.

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων

Σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την εισαγωγή των φοιτητών του ΔΠΜΣ είναι η ΕΔΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:
Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο από την ΕΕΜΦ των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων.
Η ΕΕΜΦ με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και μετα τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΔΠΜΣ  λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο.

Υποτροφίες

Υποτροφίες

Στο ΔΠΜΣ επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Χορηγούνται υποτροφίες αριστείας μερικής απαλλαγής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΔΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η  ΕΔΕ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.
β) Μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών.
γ) Μεταπτυχιακών φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης
Οι υπότροφοι Αριστείας δύναται να παρέχουν έργο στη Βιβλιοθήκη, στα Εργαστήρια, στη Γραμματεία και στην Έρευνα για το Π.Μ.Σ. και να τηρούν τις αποφάσεις της ΕΔΕ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Κανονισμός εξετάσεων</br> </br> </br> </br>

Κανονισμός εξετάσεωνΟι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η εξόφληση των τελών φοίτησης. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται με εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. Οι βαθμολογίες των φοιτητών αναρτώνται στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής γραμματείας  από τους διδάσκοντες δέκα μέρες μετά την εξέταση του μαθήματος.
Ο βαθμός του ΔΜΣ αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων (67%) και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (33%).

2018_kanon_ex

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών</br></br></br>

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που γίνονται δεκτοί από το ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι:
Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων και των σεμιναρίων.
Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.
Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής</br>2016-2017</br></br>

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής
2016-2017

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων και τις συνεντεύξεις ανακοινώνουμε τον πίνακα των αποτελεσμάτων.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επιβεβαιώσουν την πρόθεση εγγραφής τους στο ΠΜΣ στην Γραμματεία διαβάζοντας τις ειδικές οδηγίες (βλ. εδώ).

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Ιατρίδης
Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Πίνακας αποτελεσμάτων.

Διπλωματική Εργασία</br></br></br></br>

Διπλωματική ΕργασίαΚατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου προτείνονται θέματα διπλωματικών εργασιών από τον κάθε διδάσκοντα του Προγράμματος. Μετά τη δημοσιοποίηση των θεμάτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής τους διατριβής σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές εισέρχονται στην φάση της εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής.
Μετά την ολοκλήρωση τους και την γραπτή έγκριση του επιβλέποντος οι διπλωματικές διατριβές παραδίδονται σε τέσσερα αντίγραφα στη Γραμματεία μέχρι τις 31 Ιανουαρίου (ή 31 Μαΐου), η οποία μεριμνά για τη διανομή τριών αντιγράφων στη τριμελή εξεταστική επιτροπή και για τη φύλαξη ενός αντιγράφου σε ειδικό χώρο στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η υποστήριξη της διπλωματικής διατριβής γίνεται δημόσια, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σε ημερομηνία που ορίζεται μέσα στο Φεβρουάριο (Ιούνιο). Η διπλωματική εργασία στη τελική της μορφή υποβάλλεται στη Γραμματεία τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική κορφή και φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του ΠΜΣ.

Εισαγωγή</br></br></br></br></br>

Εισαγωγή
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2016-17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική». Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

Σύντομη περιγραφή</br></br></br></br>

Σύντομη περιγραφήΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΤΛΧ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».
Στο ΔΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ οικείων και άλλων τμημάτων, των ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92).

Διαβάστε εδώ περισσότερα….