Τίτλος: Ελεγκτική ΙΕξάμηνο: Χειμερινό
Διδάσκοντες: Καθηγητής Αναστάσιος Τσάμης
                            

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η εξοικείωση των σπουδαστών με την έννοια της ελεγκτικής και με το εύρος στο οποίο απαντάται ο έλεγχος και αφετέρου η ανάπτυξη – κυρίως μέσω παραδειγμάτων – της ικανότητας των σπουδαστών να αναλύουν, αλλά και να συντάσσουν συνοπτική έκθεση ελέγχου (πιστοποιητικό)

 

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης:

–           η εκμάθηση των ορισμών και βασικών/ Επιλεγμένων σημείων του ‘διεθνώς ισχύοντος’ Πλαισίου Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου

–           η εκμάθηση βασικών σημείων των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου

–           η σε βάθος εκμάθηση σημείων ορισμένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου

 

Αξιολόγηση

Εξετάσεις (80%)
Ατομική εργασία (20%)

 

Προτεινόμενα Βιβλία

–           Πλαίσιο για την Επαγγελματική Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου (εκδόσεις ΙΙΑ, μετάφραση ΕΙΕΕ, 2008)

–           Ελεγκτική: Γ. Αληφαντής (εκδόσεις Διπλογραφία, 2016)

–           Σημειώσεις Ι. Φίλου

 

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης

–           Πλαίσιο για την Επαγγελματική Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου

–           Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (με τα οποία βάσει του Ν. 3693/2008 πραγματοποιούνται σήμερα στη χώρα μας οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν μεταφρασμένα στο Φ.Ε.Κ. 2848/23.10.2012 (τεύχος Β) μετά την απόφαση 41658/722 του Υπ. Οικονομικών

–           Γενικές αρχές ελέγχου και ευθύνες των ελεγκτών, αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ελεγκτικού κινδύνου, ελεγκτική μαρτυρία, χρησιμοποίηση της εργασίας τρίτων, ελεγκτικά συμπεράσματα και πιστοποιητικά.

–           Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού και οι συναφείς υπηρεσίες (επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων, συμφωνημένες διαδικασίες, συγκεντρώσεις στοιχείων).

–           Σκοπός των φύλλων εργασίας που συντάσσουν οι ελεγκτές, καθώς και γενικές αρχές σύνταξης αυτών

–           Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των εσόδων και εξόδων, των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, και του κόστους παραχθέντων και πωληθέντων

–           Επιπτώσεις των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών επί των βασικών μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων

–          Obtaining and accepting audit engagements

–          Understanding the entity and its environment

–          The use and evaluation of internal control systems by auditors

–          Communication on internal control

–          Audit procedures

–          Audit sampling and other means of testing

–          Going concern

–          Written representations