Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

  • Τo Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο  (Μεθοδολογία Έρευνας).
  • To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, ένα (1) μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας).  Για το 4ο μάθημα δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα (4) μαθήματα.
  • Το Γ’ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
    Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι τρίωρη (3) και του σεμιναρίου δίωρη (2). Σε κάθε εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν επίσης πρακτικές ασκήσεις από Επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές
    Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο. Κάθε μάθημα ενός εξαμήνου θα πραγματοποιείται με παρακολούθηση διαλέξεων δια ζώσης. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιούνται από δύο έως πέντε μαθήματα. Μπορεί όμως κάποιο μάθημα να διδαχθεί συγκεντρωτικά σε μικρότερη χρονική περίοδο του ενός εξαμήνου (π.χ. 12 ώρες/εβδομάδα).
Το 1οεξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο και το 2ο εξάμηνο θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα.