Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92).

To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:
1. Στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη, παρέχοντας βαθειές γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
2. Στην εμβάθυνση επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
3. Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 4.200€ με δυνατότητα εκπτώσεων ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.

Στα πλαίσια αναγνώρισης και επιβράβευσης της Αριστείας με κριτήριο το βαθμό Πτυχίου προβλέπεται:
Μία (1) υποτροφία Αριστείας (πλήρης απαλλαγή διδάκτρων) για τον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου προπτυχιακού τμήματος σπουδών με πτυχίο Άριστα.
Υποτροφίες (50% έκπτωση διδάκτρων) για 4 (τέσσερις) υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βαθμό πτυχίου προπτυχιακού τμήματος σπουδών πάνω από 8 (οκτώ). Θα τηρηθεί σειρά αξιολόγησης.

Χορηγούνται υποτροφίες μερικής απαλλαγής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η ΕΔΕ.

Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος στον ΕΛΚΕ ΠΘ καταβάλλονται τα δίδακτρα φοίτησης.
Για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-24 κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:
• Έκπτωση 25% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 3150€)
• Έκπτωση 15% και προκαταβολή 400€ κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα, όταν τα δίδακτρα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, στην έναρξη κάθε εξαμήνου μαθημάτων (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 3570€)
• Προκαταβολή 400€ κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα και αποπληρωμή σε 18 άτοκες δόσεις (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 4200€)
• Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας
Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό με πρακτική άσκηση για να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία, που είναι όλο και περισσότερο αναγκαία για να εισέλθετε στην αγορά εργασίας.

Η δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό παρέχεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πραγματοποιούν πλήρη κύκλο σπουδών στο εξωτερικό (έως και δύο χρόνια) ενδεχομένως να μπορούν να ωφεληθούν από ένα δάνειο για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ με εγγύηση της ΕΕ.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/dynatotites/dynatotites-gia-idiotes/students/spoydes-sto-exoteriko

Παρέχουμε 35% έκπτωση στα δίδακτρα στους φορείς – μέλη του (ΕΣΟΕΛ) Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας

Φορείς και Υπηρεσίες επιθεώρησης-ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς μέλη του ΕΣΟΕΛ
α) Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
β) Οικονομική Αστυνομία,
γ) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,
δ) Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ,
ε) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ,
στ) Διεύθυνση Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ) οι Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και
η) Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ,
θ) το ΣΔΟΕ,
ι) η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών,
ια) η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών,
ιβ) η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ,
ιγ) η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η
ιδ) Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙΔΗΕ) της ΕΛ.ΑΣ.

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ορίστηκε στους σαράντα (40). Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και συγκεντρώνουν αθροιστικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η παρακολούθηση των μαθήματων (36 ώρες/ μάθημα) είναι υποχρεωτική́. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30% (12 ώρες/ μάθημα)

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά Σαββατοκύριακο (ώρες διδασκαλίας 10:00-16:00).

Στις περιπτώσεις διαλέξεων με φυσική παρουσία, αυτές πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των δύο Τμημάτων: Βόλος – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα -Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για εργαζόμενους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μη εργαζόμενους Η χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης είναι έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Στη μερική φοίτηση οι φοιτητές για τα δυο πρώτα εξάμηνα δηλώνουν ανά εξάμηνο δύο (2) από τα συνολικά τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας». Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνουν επίσης δύο (2) από τα τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα. Συνιστάται στους φοιτητές μερικής φοίτησης οι επιλογές των μαθημάτων να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή συνέχεια μαθημάτων με τον ίδιο τίτλο, π.χ. «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι» στο 1ο εξάμηνο και «Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ» στο 2ο εξάμηνο σπουδών. Το πλήθος των μερικώς φοιτούντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισαχθέντων.

Η οργάνωση των διαλέξεων δύναται υπό προϋποθέσεις να πραγματοποιείται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε υβριδική αίθουσα καθώς και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η τελική γραπτή/προφορική εξέταση σε κάθε μάθημα στην κανονική και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο διενεργείται μόνο με φυσική παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας του Κτιρίου Ματσάγγου στο Βόλο (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) ή του Γαιόπολις στη Λάρισα (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)

Το πρόγραμμα προχώρησε σε κατάργηση της διπλωματικής εργασίας 1838/22/ΓΠ/31-1-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 778/21-2-2022/τ. Β’. Αντικαταστάθηκε με μαθήματα που συνδράμουν σε επαγγελματικές κατευθύνσεις όπως του Λογιστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Από το 2018, το Δ.Π.Μ.Σ. είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρεταννίας. Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης της διεθνούς πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του ACCA προβλέπεται απαλλαγή εξέτασης εννέα (9) διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων).

Με την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (δηλ. μετά τα τρία (3) εξάμηνα, 12 μαθήματα) μπορείτε να υποβάλλετε στο ACCA το παράρτημα διπλώματος (Αγγλική γλώσσα) που θα λάβετε στην αποφοίτηση για την αναγνώριση των 9 ενοτήτων.

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Strategic Business Reporting (SBR) – ACCA του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παν. Θεσσαλίας, απευθύνεται κυρίως στους απόφοιτους του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική», δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή και τον κόσμο της Λογιστικής και Ελεγκτικής. Αυτό αποτελεί ένα από τα μαθήματα που θα ολοκληρώσουν την πιστοποίηση του Ορκωτού Λογιστική σε συνεργασία με το ACCA.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα ανεβάσετε (upload) στην ειδική πλατφόρμα του ΔΠΜΣ. Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
Οι συστατικές επιστολές από τον Καθηγητή/Εργοδότη αποστέλλονται από τον ίδιο τον καθηγητή/εργοδότη αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων.

Κατόπιν αίτησης φοιτητή που παρακολουθεί ΠΜΣ των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, η ΕΔΕ μπορεί να επιτρέψει την εγγραφή φοιτητή σε μάθημα του ΠΜΣ.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων σε μορφή που να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης ενός επιλεγέντα υποψήφιου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης οι οποίοι εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον ΟΑΕΔ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή
β) Μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών
γ) Μεταπτυχιακών φοιτητών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και
– είτε πληρώνονται από κάποια δημόσια πηγή
– είτε βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών
δ) Μεταπτυχιακών φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χρηματοδότηση φοιτητικών δανείων κυρίως από τράπεζες με μεγάλη χρονική διάρκεια και ευελιξία αποπληρωμής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.oe-e.gr/news/Υπηρεσίες/Μέλη-του-ΟΕΕ/proupotheseis-eggrafis-melous-oee/464

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

 

Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου (Ν. 3470/2006)

Όλοι οι απόφοιτοι οικονομικών κατευθύνσεων (κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου) έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο ΣΟΕΛ

Φοιτητικές Παροχές

Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)

Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον δεν έχουν

Σίτιση στη φοιτητική λέσχη

Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού

Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail)

Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI)

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN. Περισσότερες πληροφορίες it.uth.gr

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.