Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92).

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν σε Οικονομικές Υπηρεσίες και Λογιστήρια Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (όπως  Υπουργεία, ΔΟY, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τοπική Αυτοδιοίκηση).   Επίσης μπορούν να στελεχώσουν Ελεγκτικές Εταιρείες, Τράπεζες καθώς και Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες καθώς και Λογιστικά Γραφεία. Είναι οι πλέον κατάλληλοι να ακολουθήσουν καριέρα Ορκωτού Λογιστή, Οικονομικού Αναλυτή, Σύμβουλου Διαχείρισης Επενδύσεων.

Κριτήρια Επιλογής  & Μόρια (%)
 1. Βαθμός πτυχίου 30%
 2. Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών 10%
 3. Γνώση Η/Υ (δύναται να προσκομιστεί από τη γραμματεία βεβαίωση επάρκειας γνώσεις χειρισμού Η/Υ) 10%
 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 5%
 5. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 5%
 6. Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10%
 7. Συνέντευξη 30%

ΣΥΝΟΛΟ 100
Στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών λαμβάνεται υπόψη και η υποβολή συστατικών επιστολών.

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει  τέσσερα (4) υποχρεωτικά και το Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει  τρία (3) υποχρεωτικά  ένα (1) μάθημα επιλογής. Για το 4ο μάθημα δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα (4) μαθήματα. Επίσης το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικό σεμιναριακό μάθημα). Η διάρκεια του μαθήματος είναι τρίωρη (3) και του σεμιναρίου δίωρη (2).

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. 

 Το τρίτο (Γ’) εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο.

Η διεξαγωγή του 1ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  στο Βόλο . Η διεξαγωγή του 2ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η εξόφληση των διδάκτρων. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται με εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές-φοιτήτριες.

Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (βλέπε οδηγίες στην ιστοσελίδα). Υποχρεωτικά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή η υπεύθυνη δήλωση (βλέπε υπόδειγμα) επικυρωμένη από τα ΚΕΠ καθώς και οι συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές (βλέπε υπόδειγμα) θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο από τον Καθηγητή/Εργοδότη και αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων. 

«Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη Γραμματεία καθώς και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας 15 (δέκαπέντε) ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο. «

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος συμμετοχής (δίδακτρα) στο ΠΜΣ είναι 3500€.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής: 20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα. 40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. 40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα: • Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα • Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 (δώδεκα) άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Από τη διευκόλυνση αυτή εξαιρείται το 20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα. Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης οι οποίοι εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Χορηγούνται υποτροφίες λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η ΕΔΕ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή
β) Μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.oe-e.gr/news/Υπηρεσίες/Μέλη-του-ΟΕΕ/proupotheseis-eggrafis-melous-oee/464

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου (Ν. 3470/2006).

Όλοι οι απόφοιτοι οικονομικών κατευθύνσεων (κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου)  έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο ΣΟΕΛ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)
 • Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον δεν έχουν
 • Σίτιση στη φοιτητική λέσχη
 • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού
 • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN. Περισσότερες πληροφορίες  it.uth.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ;

Δεν σας κάλυψαν οι παραπάνω απαντήσεις και έχετε ακόμη απορίες; Παρακαλώ συντάξτε την ερώτηση σας στη διπλανή φόρμα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στα σχετικά πλαίσια κειμένου και πατήστε το κουμπί «Αποστολή Μηνύματος». Θα παραλάβουμε την ερώτησή σας και  θα σας απαντήσουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το συντομότερο δυνατό.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.