ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών με τα αντικείμενα σπουδών του ΔΠΜΣ. 
Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

 To ΔΠΜΣ ( Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:
1. Να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης  της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς.
2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ορίστηκε στους σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα  υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35%. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Κριτήρια Επιλογής  & Μόρια (%)
 1. Βαθμός πτυχίου 30%
 2. Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών 10%
 3. Γνώση Η/Υ (δύναται να προσκομιστεί από τη γραμματεία βεβαίωση επάρκειας γνώσεις χειρισμού Η/Υ) 10%
 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 5%
 5. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 5%
 6. Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10%
 7. Συνέντευξη 30%

ΣΥΝΟΛΟ 100
Στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών λαμβάνεται υπόψη και η υποβολή συστατικών επιστολών.

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει  τέσσερα (4) υποχρεωτικά και το Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει  τρία (3) υποχρεωτικά  ένα (1) μάθημα επιλογής. Για το 4ο μάθημα δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα (4) μαθήματα. Επίσης το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικό σεμιναριακό μάθημα). Η διάρκεια του μαθήματος είναι τρίωρη (3) και του σεμιναρίου δίωρη (2).

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. 

 Το τρίτο (Γ’) εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο.

 Η διεξαγωγή του 1ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κτίριο Ματσάγγου) στο Βόλο . Η διεξαγωγή του 2ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στη Λάρισα

Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η εξόφληση των διδάκτρων. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν να καλύπτεται με εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα. 

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ορίστηκε στους σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομοθεσία.  Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

Από το 2018 το ΠΜΣ συνεργάζεται με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).  Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης του διεθνούς τίτλου του Ορκωτού Λογιστή προβλέπεται απαλλαγή εξέτασης διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά  στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα «ανεβάσετε-upload» στην ειδική πλατφόρμα του ΔΠΜΣ.  Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
Οι συστατικές επιστολές από τον Καθηγητή/Εργοδότη αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα. 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο

Κατόπιν αίτησης φοιτητή που παρακολουθεί ΠΜΣ των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων η ΕΔΕ μπορεί να επιτρέψει την εγγραφή φοιτητή σε μάθημα του ΠΜΣ.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι είναι 4200€ (Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ)

Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος καταβάλλονται:
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται:
20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα:
• Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
• Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης οι οποίοι εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χορηγούνται υποτροφίες μερικής απαλλαγής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η  ΕΔΕ.
Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή
β) Μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών
γ) Μεταπτυχιακών φοιτητών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και
–  είτε πληρώνονται από κάποια δημόσια πηγή
–  είτε βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών
δ)Μεταπτυχιακών φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.oe-e.gr/news/Υπηρεσίες/Μέλη-του-ΟΕΕ/proupotheseis-eggrafis-melous-oee/464
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου (Ν. 3470/2006)

Όλοι οι απόφοιτοι οικονομικών κατευθύνσεων (κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου)  έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο ΣΟΕΛ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)
 • Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον δεν έχουν
 • Σίτιση στη φοιτητική λέσχη
 • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού
 • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο  από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN. Περισσότερες πληροφορίες it.uth.gr

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ;

Δεν σας κάλυψαν οι παραπάνω απαντήσεις και έχετε ακόμη απορίες; Παρακαλώ συντάξτε την ερώτηση σας στη διπλανή φόρμα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στα σχετικά πλαίσια κειμένου και πατήστε το κουμπί “Αποστολή Μηνύματος”. Θα παραλάβουμε την ερώτησή σας και  θα σας απαντήσουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το συντομότερο δυνατό.

  [recaptcha recaptcha-336]