Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι 1ο εξάμηνο 7
Διοικητική Λογιστική Ι 1ο εξάμηνο 7
Ελεγκτική Ι 1ο εξάμηνο 7
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι 1ο εξάμηνο 7
Μεθοδολογία Έρευνας Ι 1ο εξάμηνο 2
Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
Ελεγκτική ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ 2ο εξάμηνο 2
Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)
Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική 2ο εξάμηνο 7
Φορολογική Λογιστική 2ο εξάμηνο 7
Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής * 2ο εξάμηνο 7
Σύνολο εξαμήνου 30
3ο εξάμηνο
Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης 3ο εξάμηνο 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Περισσότερες πληροφορίες :