Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι1ο εξάμηνο7
Διοικητική Λογιστική Ι1ο εξάμηνο7
Ελεγκτική Ι1ο εξάμηνο7
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι1ο εξάμηνο7
Σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας)1ο εξάμηνο2
Σύνολο εξαμήνου30
2ο εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ2ο εξάμηνο7
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ2ο εξάμηνο7
Ελεγκτική ΙΙ2ο εξάμηνο7
Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική ΙΙ2ο εξάμηνο7
Στατιστική των Επιχειρήσεων και Προβλέψεις2ο εξάμηνο7
Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική2ο εξάμηνο7
Φορολογική Λογιστική2ο εξάμηνο7
Σεμινάριο (Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών)2ο εξάμηνο2
Σύνολο εξαμήνου30
3ο εξάμηνο
Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης3ο εξάμηνο30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων90

Περισσότερες πληροφορίες :