Τίτλος: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Εξάμηνο: Χειμερινό
Διδάσκοντες: Καθηγητής Γεώργιος Ιατρίδης

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος

Το μάθημα ‘Χρηματοοικονομική Λογιστική 1’ στοχεύει να γνωρίσει στον φοιτητή δομικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να τον εξοικειώσει με τις λογιστικές διεργασίες και το λογιστικό κύκλωμα. Δευτερευόντως, αυτό το μάθημα σκοπεύει να προετοιμάσει τον φοιτητή κατάλληλα ώστε να μπορέσει επιτυχώς να κατανοήσει και να αφομοιώσει προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, που θα ακολουθήσουν και που θα καλυφθούν από τα λοιπά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

 

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

–           Καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης),

–           Πραγματοποιεί ανάλυση και καταχώρηση λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών,

–           Γνωρίζει πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση των απαιτήσεων από πελάτες και η αποτίμηση των αποθεμάτων,

–           Γνωρίζει την λογιστική μεταχείριση των ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων,

–           Γνωρίζει την φύση και τα χαρακτηριστικά των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων,

–           Αξιολογεί την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

 

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με εκπόνηση εργασίας 30% του τελικού βαθμού, και με τελική εξέταση: 70% του τελικού βαθμού.

 

Προτεινόμενα Βιβλία

–           Harrison W., Horngren C., Thomas W. (2015), ‘Χρηματοοικονομική Λογιστική’, Εκδόσεις Broken Hill Publishers

 

 

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης

Το μάθημα θα καλύψει τα παρακάτω θέματα:

–           Oικονομικές Καταστάσεις

–           Ανάλυση των Συναλλαγών

–           Λογιστική με Βάση τα Δεδουλευμένα

–           Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις και Απαιτήσεις από Πελάτες

–           Αποθέματα και Κόστος Πωληθέντων

–           Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

–           Υποχρεώσεις

–           Ίδια Κεφάλαια

–           Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

–           Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών