Τίτλος: Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών  Εξάμηνο: Εαρινό
Διδάσκοντες: Καθηγητής Ηλίας Σαντουρίδης  

 

Περιγραφή Αντικειμένου του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την επιτυχή εκπόνηση ενός επιστημονικού ερευνητικού έργου, σχετικού με το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, τα αποτελέσματα του οποίου θα κληθούν να παρουσιάσουν στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας.

 

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση :

–           Να κατανοεί τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ερευνητική διαδικασία

–           Να ορίζει με σαφήνεια ένα ερευνητικό ερώτημα

–           Να εντοπίζει τη σχετική με το ερευνητικό ερώτημα βιβλιογραφία και να αξιολογεί συνθετικά και κριτικά τα καταγεγραμμένα ερευνητικά αποτελέσματα με τη μορφή βιβλιογραφικής επισκόπησης

–           Να γνωρίζει τις εναλλακτικές ερευνητικές τεχνικές ώστε να μπορεί να σχεδιάσει την καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία

–           Να εφαρμόζει τους κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας

–           Να εντοπίζει τις κατάλληλες πηγές συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, να σχεδιάζει ερωτηματολόγια και να διεξάγει έρευνα πεδίου.

–           Να ερμηνεύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων

–           Να συντάσσει έγγραφο που θα παρουσιάζει το ερευνητικό έργο και τα αποτελέσματά του ακολουθώντας τους κανόνες σύνταξης μιας επιστημονικής εργασίας.

 

Αξιολόγηση

Εργασία 1 (1ο εξάμηνο): 50%
Εργασία 2 (2ο εξάμηνο): 50%

 

Προτεινόμενα Βιβλία

–           Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2014) Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Δίσιγμα

–           Schnell, R., Hill, P.B. and Esser, E. (2014) Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, Προπομπός

–           Bell, J. (2007) Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία. Οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας, Μεταίχμιο

–           Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, 2η Έκδοση, Κριτική

–           Δημητρόπουλος, Σ. (2009) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Έλλην

–           Smith, M. (2014) Research methods in Accounting, 3rd Edition, Sage

–           Greenlaw, S.A. (2005) Doing Economics: A Guide to Understanding and Carrying Out Economic Research, South-Western College Pub

–           Ghauri, P. and Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business Studies, 4th Edition, Pearson

–           Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2013) Business research methods, 12th Edition, McGraw-Hill Education

 

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

–           Στόχος και στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

–           Θεωρία της επιστήμης και ερευνητικές προσεγγίσεις

–           Διαμόρφωση του ερευνητικού ερωτήματος

–           Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

–           Ερευνητικός σχεδιασμός

–           Ερευνητική δεοντολογία

–           Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα

–           Διαδικασίες δειγματοληψίας

–           Τεχνικές συλλογής δεδομένων

–           Προετοιμασία δεδομένων

–           Ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

–           Σύνταξη και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας