Τίτλος: Μεθοδολογία Έρευνας και Ερευνητικών Εργασιών  Εξάμηνο: Χειμερινό
Διδάσκοντες:
Καθηγητής Σαντουρίδης Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την παρουσίαση και ανάλυση όλου του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας επιστημονικής έρευνας. Το σημείο αφετηρίας βρίσκεται στον προσδιορισμό της ερευνητικής διαδικασίας ως τη βάση για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εμπειρικό. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές διεισδύουν στο ερευνητικό αντικείμενο, συμμετέχουν σε ερευνητικές πρακτικές και αξιολογούν ερευνητικά αποτελέσματα μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και δεδομένων τόσο πρωτογενών όσο και δευτερογενών. Το μάθημα προκειμένου να υλοποιήσει αυτόν τον πρωταρχικό του στόχο χρησιμοποιεί ποικίλες εφαρμογές και πολλαπλά case studies

 

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση :
–          Κατανοούν και να αναλύουν τους παράγοντες που στοιχειοθετούν το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ερευνητικής διαδικασίας
–        Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εμπειρικές έρευνες προκειμένου να διερευνήσουν ζητήματα που σχετίζονται με την ζήτηση, την κατανάλωση, τις τάσεις ή και τις πολιτικές ανάπτυξης
–       Να διαμορφώσουν το πλαίσιο για την ανίχνευση και δόμηση ερευνητικών πηγών/ δεδομένων είτε πρωτογενών είτε δευτερογενών, με στόχο την αξιοποίηση στην ερευνητική στοιχειοθέτηση και ανάλυση
–          Να αναπτύξουν επαρκώς μια ερευνητική εργασία
–          Να αναλύουν και να επεξηγούν αποτελέσματα μέσα από την χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης.

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με εκπόνηση εργασίας και με τελική εξέταση.

 

Προτεινόμενα Βιβλία

Προτεινόμενα Βιβλία
–           Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2014) Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Δίσιγμα
–           Schnell, R., Hill, P.B. and Esser, E. (2014) Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, Προπομπός
–           Δημητρόπουλος, Σ. (2009) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Έλλην
–           Καλτσούνη, Ν-Χ. (2006) ‘Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες΄, Gutenberg, Αθήνα
–           Ghauri, P. and Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business Studies, 4th Edition, Pearson
–           Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2013) Business research methods, 12th Edition, McGraw-Hill Education

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
1. Προσδιορισμός της ερευνητικής διαδικασίας και των διαφόρων μορφών έρευνας
2. Ανάπτυξη βασικών παραμέτρων στον σχεδιασμό μιας ερευνητικής προσέγγισης
3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικής διαδικασίας
4.  Αντικείμενα, Υποκείμενα και δυνητικές αγορές σε μια έρευνα
5. Είδη και ιδιαιτερότητες ερευνητικών προσεγγίσεων
6. Μέθοδοι έρευνας
7. Τρόποι, μέσα και εργαλεία υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας
8. Εξεύρεση και ανάλυση δεδομένων (πρωτογενών και δευτερογενών)
9. Ερωτηματολόγια: Χρησιμότητα και σχεδιασμός
10. Στατιστική ανάλυση (Factor Analysis, Cluster Analysis)
11. Παρουσίαση Ι: Διαμόρφωση μιας ερευνητικής εργασίας
12. Παρουσίαση ΙΙ: Διαμόρφωση ενός ερευνητικού άρθρου
13. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
14. Cases studies


2ο μέρος

 

Περιγραφή Αντικειμένου του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την επιτυχή εκπόνηση ενός επιστημονικού ερευνητικού έργου, σχετικού με το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, τα αποτελέσματα του οποίου θα κληθούν να παρουσιάσουν στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας.

 

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση :

–          Να κατανοεί τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ερευνητική διαδικασία
–          Να ορίζει με σαφήνεια ένα ερευνητικό ερώτημα
–          Να εντοπίζει τη σχετική με το ερευνητικό ερώτημα βιβλιογραφία και να αξιολογεί συνθετικά και κριτικά τα καταγεγραμμένα ερευνητικά αποτελέσματα με τη μορφή βιβλιογραφικής επισκόπησης
–          Να γνωρίζει τις εναλλακτικές ερευνητικές τεχνικές ώστε να μπορεί να σχεδιάσειτην καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία
–          Να εφαρμόζει τους κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας
–          Να εντοπίζει τις κατάλληλες πηγές συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, να σχεδιάζει ερωτηματολόγια και να διεξάγει έρευνα πεδίου.
–          Να ερμηνεύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων
–          Να συντάσσει έγγραφο που θα παρουσιάζει το ερευνητικό έργο και τα αποτελέσματά του ακολουθώντας τους κανόνες σύνταξης μιας επιστημονικής εργασίας.

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση

 

Προτεινόμενα Βιβλία

–          Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2014) Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Δίσιγμα
–          Schnell, R., Hill, P.B. and Esser, E. (2014) Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, Προπομπός
–          Bell, J. (2007) Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία. Οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας, Μεταίχμιο
–          Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, 2η Έκδοση, Κριτική
–          Δημητρόπουλος, Σ. (2009) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Έλλην
–          Smith, M. (2014) Research methods in Accounting, 3rd Edition, Sage
–          Greenlaw, S.A. (2005) Doing Economics: A Guide to Understanding and Carrying Out Economic Research, South-Western College Pub
–          Ghauri, P. and Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business Studies, 4th Edition, Pearson
–          Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2013) Business research methods, 12th Edition, McGraw-Hill Education

 

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

–          Στόχος και στάδια της ερευνητικής διαδικασίας
–          Θεωρία της επιστήμης και ερευνητικές προσεγγίσεις
–          Διαμόρφωση του ερευνητικού ερωτήματος
–          Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
–          Ερευνητικός σχεδιασμός
–          Ερευνητική δεοντολογία
–          Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα
–          Διαδικασίες δειγματοληψίας
–          Τεχνικές συλλογής δεδομένων
–          Προετοιμασία δεδομένων
–          Ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
–          Σύνταξη και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας