Τίτλος: Μεθοδολογία Έρευνας και Ερευνητικών Εργασιών  Εξάμηνο: Χειμερινό
Διδάσκοντες: Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς   

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την παρουσίαση και ανάλυση όλου του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας επιστημονικής έρευνας. Το σημείο αφετηρίας βρίσκεται στον προσδιορισμό της ερευνητικής διαδικασίας ως τη βάση για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εμπειρικό. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές διεισδύουν στο ερευνητικό αντικείμενο, συμμετέχουν σε ερευνητικές πρακτικές και αξιολογούν ερευνητικά αποτελέσματα μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και δεδομένων τόσο πρωτογενών όσο και δευτερογενών. Το μάθημα προκειμένου να υλοποιήσει αυτόν τον πρωταρχικό του στόχο χρησιμοποιεί ποικίλες εφαρμογές και πολλαπλά case studies

 

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

–           Κατανοούν και να αναλύουν τους παράγοντες που στοιχειοθετούν το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ερευνητικής διαδικασίας

–           Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εμπειρικές έρευνες προκειμένου να διερευνήσουν ζητήματα που σχετίζονται με την ζήτηση, την κατανάλωση, τις τάσεις ή και τις πολιτικές ανάπτυξης

–           Να διαμορφώσουν το πλαίσιο για την ανίχνευση και δόμηση ερευνητικών πηγών/ δεδομένων είτε πρωτογενών είτε δευτερογενών, με στόχο την αξιοποίηση στην ερευνητική στοιχειοθέτηση και ανάλυση

–           Να αναπτύξουν επαρκώς μια ερευνητική εργασία

–           Να αναλύουν και να επεξηγούν αποτελέσματα μέσα από την χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης

 

Αξιολόγηση

Εργασία 1 (1ο εξάμηνο): 50%

Εργασία 2 (2ο εξάμηνο): 50%

 

Προτεινόμενα Βιβλία

–           Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2014) Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Δίσιγμα

–           Schnell, R., Hill, P.B. and Esser, E. (2014) Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, Προπομπός

–           Δημητρόπουλος, Σ. (2009) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Έλλην

–           Καλτσούνη, Ν-Χ. (2006) ‘Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες΄, Gutenberg, Αθήνα

–           Ghauri, P. and Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business Studies, 4th Edition, Pearson

–           Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2013) Business research methods, 12th Edition, McGraw-Hill Education

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

–           Προσδιορισμός της ερευνητικής διαδικασίας και των διαφόρων μορφών έρευνας

–           Ανάπτυξη βασικών παραμέτρων στον σχεδιασμό μιας ερευνητικής προσέγγισης

–           Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικής διαδικασίας

–           Αντικείμενα, Υποκείμενα και δυνητικές αγορές σε μια έρευνα

–           Είδη και ιδιαιτερότητες ερευνητικών προσεγγίσεων

–           Μέθοδοι έρευνας

–           Τρόποι, μέσα και εργαλεία υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας

–           Εξεύρεση και ανάλυση δεδομένων (πρωτογενών και δευτερογενών)

–           Ερωτηματολόγια: Χρησιμότητα και σχεδιασμός

–           Στατιστική ανάλυση (Factor Analysis, Cluster Analysis)

–           Παρουσίαση Ι: Διαμόρφωση μιας ερευνητικής εργασίας

–           Παρουσίαση ΙΙ: Διαμόρφωση ενός ερευνητικού άρθρου

–           Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

–           Cases studies