Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα  Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 «Λογιστική και Ελεγκτική»

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Λογιστική και Ελεγκτική»

Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92).
Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

Από το 2018, το ΔΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το Association of Chartered CertifiedAccountants (ACCA).  Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης της διεθνούς πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του ACCA προβλέπεται απαλλαγή εξέτασης εννέα διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων).
Η  πιστοποίηση του Ορκωτού Λογιστή ολοκληρώνεται σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  – ΠΘ  και το ACCA’.
Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά Σαββατοκύριακο. Έως το 35% των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως.  Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 4.200€.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την διαδικασία των συνεντεύξεων. Με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη Γραμματεία και τα e-mail των υποψηφίων.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, την καταβολή των διδάκτρων, τα μαθήματα του προγράμματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  http://accaud.uth.gr

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά: 15/3/2021 έως 2/7/2021

Υπεύθυνη Γραμματείας
Γκάτα Αθανασία
Τηλ επικοινωνίας  2421006349
Καθημερινά από 19:00 έως 21:00

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Γεώργιος Ιατρίδης
Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας