Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΤΛΧ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».

Στο ΔΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ οικείων και άλλων τμημάτων, των ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

To ΔΔΠΜΣ (Διϊδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:

 1. Να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης  της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς.
 2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
 3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις,  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της λογιστικής και της ελεγκτικής ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται.

Το ΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς, κλάδους ή επιχειρήσεις. 

Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. 

 • To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. 
 • To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, ένα (1) μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων προσφέρεται επίσης διδασκαλία μαθημάτων από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. 
 • Το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η διεξαγωγή του 1ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΟΕ στο Βόλο . Η διεξαγωγή του 2ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΛΧ στη Λάρισα.

Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

– Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

Οι φοιτητές καταβάλλουν την οικονομική τους συμμετοχή αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε κωδικό έργου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι 3500€ (Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). 

Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος καταβάλλονται:

 1. Το τέλος υποβολής φακέλου 50€ (πενήντα ευρώ)
 2. Το τέλος εγγραφής 200€ (διακόσια ευρώ)
  Για τους επιτυχόντες που θα καταβάλλουν δίδακτρα τα παραπάνω τέλη συμψηφίζονται με τα τέλη φοίτησης.
 3. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται:

20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα. 

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα:

 • Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
 • Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 

Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.