Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν από το ακαδ. έτος 2021-22,  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.
Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών με τα αντικείμενα σπουδών του ΔΠΜΣ.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

Προϋπόθεση για την επιλογή είναι η συνάφεια του πρώτου κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
1.     Να προωθήσει την ανάπτυξη των εφαρμογών και της έρευνας της Επιστήμης  της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
2.     Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
3.     Να προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις,  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της λογιστικής και της ελεγκτικής ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς, κλάδους ή επιχειρήσεις.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική”» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα (οκτώ και δύο σεμιναριακά) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 18 μήνες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα) ECTS, ήτοι 30 (τριάντα) ανά εξάμηνο.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα  υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35%
Το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διεξαγωγή του 1ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κτίριο Ματσάγγου) στο Βόλο . Η διεξαγωγή του 2ου εξαμήνου γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στη Λάρισα.
– Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Το ΔΠΜΣ εκτός από την παροχή διδακτικού έργου δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα Ιδρυμάτων της ημεδαπής και του εξωτερικού καθώς και φορείς όπως την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), το Υπουργείο Οικονομικών, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και μεγάλες Ελεγκτικές Εταιρείες.
Επίσης από το 2018 συνεργάζεται με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).  Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης του διεθνούς τίτλου του Ορκωτού Λογιστή προβλέπεται απαλλαγή εξέτασης διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων
Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ είναι 4200€ (Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ). Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:

20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (Σεπτέμβριο)
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (Φεβρουάριο)

Δίνεται επίσης η δυνατότητα:

  • Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
  • Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
    Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.
    Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.