Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
2ο εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
Ελεγκτική ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική ΙΙ 2ο εξάμηνο 7
Στατιστική των Επιχειρήσεων και Προβλέψεις 2ο εξάμηνο 7
Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική 2ο εξάμηνο 7
Φορολογική Λογιστική 2ο εξάμηνο 7
Σεμινάριο (Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών) 2ο εξάμηνο 2
Σύνολο εξαμήνου 30