Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι1ο εξάμηνο7
Διοικητική Λογιστική Ι1ο εξάμηνο7
Ελεγκτική Ι1ο εξάμηνο7
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι1ο εξάμηνο7
Σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας)1ο εξάμηνο2
Σύνολο εξαμήνου30