Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι 1ο εξάμηνο 7
Διοικητική Λογιστική Ι 1ο εξάμηνο 7
Ελεγκτική Ι 1ο εξάμηνο 7
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι 1ο εξάμηνο 7
Σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας) 1ο εξάμηνο 2
Σύνολο εξαμήνου 30