Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑ34

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

7

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα τραπεζικής, νομισματικής και κεφαλαιαγορών ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης των τρόπων που λειτουργούν οι τράπεζες, οι κεφαλαιαγορές, αλλά και η Κεντρική Τράπεζα στις σύγχρονες οικονομίες. Με την επιτυχή ανταπόκριση στις απαιτήσεις του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • κατανοούν τα βασικά εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων
 • κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της χρηματαγοράς και της αγορά συναλλάγματος
 • κατανοούν την χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση
 • να διαρθρώνουν χαρτοφυλάκια τίτλων και να μετρούν την απόδοση και τον κίνδυνο αυτών
 • κατανοούν τα προϊόντα των κεφαλαιαγορών και τις μεθόδους αποτίμησης τους
 • κατανοούν τον ρόλο των Κεντρικών Τραπεζών στις σύγχρονες οικονομίες αλλά και τις αγορές

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα παρουσιάζει εξειδικευμένα θέματα στο γνωστικό αντικείμενο της τραπεζικής οικονομικής και των κεφαλαιαγορών. Μελετώνται οι βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων, οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και ο ρόλος των τραπεζών στο σύγχρονο περιβάλλον. Αναλύονται θέματα σχετικά με την αποτίμηση τίτλων και την διάρθρωση χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις επενδυτικές εταιρίες και στην διάρθρωση επενδυτικών στρατηγικών, καθώς και ο ρόλος των νομισματικών αρχών στις αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 • Βασικές αρχές στην Αξιολόγηση επενδύσεων (Principles of Investments)
 • Προϊόντα της χρηματαγοράς και η αγορά συναλλάγματος (Money Markets & Forex Market)
 • Βασικές αρχές διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Principles of Portfolio Management).
 • Κεφαλαιαγορές και Αποτίμηση (Capital Markets and Asset Pricing)
 • Εταιρείες Επενδύσεων (Investment Companies)
 • Επενδυτικές Στρατηγικές (Investment Strategies)
 • Χρηματοπιστωτικές κρίσεις και κρίσεις χρέους (Financial Crises- Debt Crises)

 

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

130

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

41

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

210

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και στηρίζεται σε γραπτή εξέταση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής (70%) και σε ατομική εργασία 2000 λέξεων για κάποιο από τα θέματα του μαθήματος (30%) στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        Συριόπουλος Κ. και Παπαδάμου Σ. (2014) Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές, Εκδόσεις Utopia (ΣΠ).

–        Παπαδάμου Στ. Συριόπουλος Κ. (2016) Βασικές Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικό οικονομική προσέγγιση, Κάλλιπος e-book (ΠΣ)

–        Παπαδάμου Σ. (2009), Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Gutenberg (ΠΑΠ)

–        Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J. (2014) Επενδύσεις, Εκδόσεις Utopia

–        Αντζουλάτος, Α. (2011) Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία, Αθήνα: Διπλογραφία (ANTZ)

–        Laopodis, N. (2012). Understanding investments: theories and strategies. Routledge.

–        Mishkin F. S (2016) The Economics of Money, Banking and Financial Markets, (11th international edition), Addison-Wesley. (ΜISHK)

–        Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann (2010) Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 8th Edition

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.