Βιώσιμη Λογιστική – Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑ09

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής/κοινωνικής και βιώσιμης/αειφόρου λογιστικής
 • κατανοεί τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων που συνδέονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα
 • αναλύει το θεσμικό πλαίσιο λογιστικής καταγραφής μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
 • μελετά τη διεθνή βιβλιογραφία  του εν λόγω  επιστημονικού πεδίου
 • αναγνωρίζει  και εφαρμόζει τα διεθνή υποδείγματα και τις σύγχρονες τεχνικές εκθέσεων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς (σε μίκρο-επίπεδο) για την καταγραφή και αποκάλυψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών
 • εφαρμόζει τα αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα
 • συμμετέχει στον ακαδημαϊκό διάλογο σχετικά με τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάδειξη αυτών των εκθέσεων ΕΚΕ
 • αναπτύσσει σύνθετο τρόπο σκέψης αναφορικά με την ύπαρξη, την προέλευση και το περιεχόμενο των υφιστάμενων τεχνικών βιώσιμης λογιστικής.

 

 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η λογιστική αποτύπωση των περιβαλλοντικών (μη χρηματοοικονομικών) πληροφοριών αποτελεί ένα από τα επίκαιρα θέματα συζήτησης στους κόλπους των ερευνητών και εν γένει ενδιαφερόμενων μερών τα τελευταία χρόνια.  Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί μία αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα η οποία με την σειρά της, έχει αναδείξει την ανάγκη για βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη.   Επί τη βάση αυτή, στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες της βιώσιμης λογιστικής. Αρχικά, περιγράφεται το νοηματικό και θεωρητικό πλαίσιο των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Παρουσιάζονται, επίσης οι τεχνικές που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς για την αποτύπωση των εν λόγω πληροφοριών. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα επίσημα λογιστικά συστήματα, όπως αναπτύσσονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 

 • Εισαγωγή στη περιβαλλοντική, κοινωνική και βιώσιμη λογιστική
 • Μοντέλα λογιστικής καταγραφής και αποκάλυψης πληροφοριών
 • Ευρωπαϊκό και Ελληνικό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
 • Απολογισμοί/εκθέσεις αειφορίας – Οδηγοί GRI – Integrated Reporting – ISO 26000:2010
 • Επιδράσεις της περιβαλλοντικής – αειφόρου πολιτικής στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
 • Προσδιορισμός των εννοιών του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κόστους, του περιβαλλοντικού και κοινωνικού εξόδου, των περιβαλλοντικών εσόδων, την απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση
 • Κατηγοριοποίηση των λογαριασμών της αειφόρου λογιστικής βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Ε.Λ.Π.
 • Λογιστική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συνεπειών βάσει των Δ.Λ.Π. /Δ.Π.Χ.Α.
 • Θεσμικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη
 • Δείκτες μέτρησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων
 • Έλεγχος των εκθέσεων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (green auditing).

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

110

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

31

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

180

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και αποτελείται από γραπτή εργασία (ατομική/ομαδική) (40%) και γραπτές εξετάσεις (60%) στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Προφορική εξέταση προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ορισμένες περιπτώσεις φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες κτλ).

 

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα

 • Νικολάου, Ι. Ε. και Ευαγγελινός, Κ. Η. (2020). Λογιστική αειφόρου επίδοσης επιχειρήσεων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ.

 

Βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα

 • Caliyurt, K. T. (2021). Ethics and sustainability in accounting and finance. Vol. II. Singapore: Springer.
 • De Villiers, C., Hsiao, P. C. K. & Maroun, W. (Eds.). (2020). The Routledge Handbook of Integrated Reporting. London: Routledge.
 • Debnath, S. (2019). Environmental accounting, sustainability and accountability. 1st edition. New Delhi: SAGE Publications Pvt Ltd.
 • Oncioiu, I., Cokins, G., Capusneanu, S. & Topor, D. I. (2020). Management accounting standrards for sustainable business practices. Hershey, United States: IGI Global.
 • Rimmel, G. (2021). Accounting for Sustainability. 1st edition. London: Routledge.
 • Unerman, J., Laine, M. & Tregidga, H. (2021). Sustainability accounting and accountability. 3rd edition. London: Routledge.

 

Ακαδημαϊκά άρθρα

 • Adams, C. A. & Abhayawansa, S. (2021). Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for ‘harmonisation’of sustainability reporting. Critical Perspectives on Accounting, 102309.
 • Boiral, O. & Henri, J. F. (2017). Is sustainability performance comparable? A study of GRI reports of mining organizations. Business & Society56(2), 283-317. https://doi.org/10.1177/0007650315576134
 • Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I. & Brotherton, M. C. (2019). Assessing and improving the quality of sustainability reports: The auditors’ perspective. Journal of Business Ethics, 155(3), 703-721. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3516-4
 • Cho, C. H., Laine, M., Roberts, R. W. & Rodrigue, M. (2015). Organized hypocrisy, organizational façades, and sustainability reporting. Accounting, organizations and society40, 78-94. https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.12.003
 • Dabbicco, G. (2021). Emerging accounting patterns: accounting for natural resources. Public Money & Management41(3), 213-222. https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1873614
 • Fonseca, A. (2010). How credible are mining corporations’ sustainability reports? A critical analysis of external assurance under the requirements of the international council on mining and metals. Corporate Social Responsibility and Environmental Management17(6), 355-370. https://doi.org/10.1002/csr.230
 • Fonseca, A., McAllister, M. L. & Fitzpatrick, P. (2014). Sustainability reporting among mining corporations: a constructive critique of the GRI approach. Journal of Cleaner Production, 84, 70–83. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.050
 • Palea, V. (2018, September). Financial reporting for sustainable development: Critical insights into IFRS implementation in the European Union. Accounting forum, 42(3), 248-260. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.08.001
 • Perego, P. & Kolk, A. (2012). Multinationals’ accountability on sustainability: The evolution of third-party assurance of sustainability reports. Journal of business ethics, 110(2), 173-190. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1420-5
 • Sytnik O.E., Kulish N.V., Tunin S.A., Frolov A.V. & Germanova V.S. (2021). Accounting as a Tool for Achieving Global Sustainable Development Goals. In: Bogoviz A.V. (eds) The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 206. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72110-7_75
 • Talbot, D. & Boiral, O. (2015). Strategies for climate change and impression management: A case study among Canada’s large industrial emitters. Journal of Business Ethics, 132(2), 329–346. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2322-5
 • Weerathunga, P. R., Xiaofang, C., Nurunnabi, M., Kulathunga, K. M. M. C. B. & Swarnapali, R. M. N. C. (2020). Do the IFRS promote corporate social responsibility reporting? Evidence from IFRS convergence in India. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation40, 100336.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Accounting, Organizations and Society

Accounting, Auditing & Accountability Journal

Advances in Environmental Accounting and Management

British Accounting Review

Business Strategy and the Environment

Journal of Business Ethics

Journal of Environmental Management

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.