Ελεγκτική ΙΙ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0204

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

8

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

 • Εξειδικευμένες γνώσεις στην εφαρμογή των Προτύπων κι των διαδικασιών ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Εξειδικευμένες και πλήρεις γνώσεις των λογιστικών χειρισμών και του ελέγχου αυτών.
 • Δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών που απορρέουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με την χρήση των Ελεγκτικών Προτύπων για την σύνθεση της αναφοράς ελέγχου.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορά την σύνταξη της αναφοράς ελέγχου και σύνταξης του προγράμματος ελέγχου σε επιχειρήσεις και φορείς.
 • Δεξιότητες και ικανότητες εντοπισμού απάτης και εγκλήματος ή λανθασμένων χειρισμών (λογιστικών, χρηματοοικονομικών και διοικητικών) και αναφοράς τους.

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά εργαλεία ανίχνευσης πληροφοριών, εξαγωγής συμπερασμάτων και διάγνωσης για την κατάσταση και τις επιπτώσεις συγκεκριμένων συναλλαγών ή λογιστικών χειρισμών στην εικόνα ης επιχείρησης / φορέα σχετικά με την οικονομική και διοικητική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα οι σκοποί του μαθήματος είναι οι εξής:

–        Διασύνδεση της οργανωτικής / διοικητικής δομής με την ελεγκτική διαδικασία. Ανίχνευση προβλημάτων και βελτιώσεις.

–        Μεθοδολογία εφαρμογής νέων συστημάτων ελεγκτικής και λογιστικής.

–        Νέες προσεγγίσεις στην ελεγκτική και σύνδεση της ελεγκτικής με την χρηματοοικονομική επιστήμη.

–        Μεθοδολογία διερεύνησης απάτης. Μελέτες περιπτώσεων.

–        Παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων για τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στη διαμόρφωση των πορισμάτων ελέγχου, οι εξειδικευμένοι έλεγχοι και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου στην ελεγκτική του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 • Έλεγχος Καθαρής Θέσης, Εσωτερικός, Εξωτερικός και φορολογικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρακτικές εφαρμογές-παραδείγματα
 • Έλεγχος Μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων, Εσωτερικός, Εξωτερικός και φορολογικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρακτικές εφαρμογές
 • Έλεγχος Εσόδων, Εσωτερικός, Εξωτερικός και φορολογικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρακτικές εφαρμογές
 • Έλεγχος Εξόδων, Εσωτερικός, Εξωτερικός και φορολογικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρακτικές εφαρμογές
 • Έλεγχος Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού, Εσωτερικός, Εξωτερικός και φορολογικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρακτικές εφαρμογές
 • Εκθέσεις Ελέγχου, Εσωτερικός, Εξωτερικός και φορολογικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρακτικές εφαρμογές
 • ΔΠΕ 200 – 299, Σκοπός Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων και Ευθύνες Ελεγκτή. Πρακτικές Εφαρμογές – Παραδείγματα. (Audit Cases).
 • ΔΠΕ 300 – 399, Εκτίμηση Ελεγκτικού Κινδύνου και σχεδιασμός ελέγχου. Πρακτικές Εφαρμογές – Παραδείγματα. (Audit Cases).
 • ΔΠΕ 500-599, Εκτέλεση ελεγκτικού έργου και ελεγκτική τεκμηρίωση. Πρακτικές Εφαρμογές – Παραδείγματα. (Audit Cases).
 • ΔΠΕ 600 -699, Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων ελεγκτών ή τρίτων. Πρακτικές Εφαρμογές – Παραδείγματα. (Audit Cases)
 • ΔΠΕ 700 – 799, Έκθεση ελέγχου και διαφοροποίηση της γνώμης του ελεγκτή. Πρακτικές Εφαρμογές – Παραδείγματα. (Audit Cases).
 • ΔΠΕ 2600-2699, Αναθέσεις επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων. Πρακτικές Εφαρμογές – Παραδείγματα. (Audit Cases)
 • Μελέτες περιπτώσεων και νέες εξελίξεις στην ελεγκτική

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

146

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

55

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική κι αποτελείται:

Ι) Από γραπτή τελική εξέταση (80%)

Περιλαμβάνει:

–        Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–        Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

–        Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

–        Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ) Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)

Η εργασία αφορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των μεθοδολογιών six sigma και της συνάρτησης belief για την ανακάλυψη και τον προσδιορισμό των αποκλίσεων.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και αναγράφονται στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        Αληφαντής Γ. (2011) Ελεγκτική, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα.

–        Antle R. (1984) Auditor Independence, Journal of Accounting Research, Spring, pp. 1-20.

–        Βahram S. (2007) Auditing: An International Approach, 4th ed., Pearson Prentice Hall,

–        London, U.K.

–        Beasley, M., Buckless, F., Glover S. And Prawitt D. (2007) Auditing Cases: An Interactive Learning Approach, 3rd ed., Pearson Prentice Hall, London, U.K.

–        Carmichael D. and Swieringa R. (1968) The Compatibility of Auditing Independence and Management Services – An Identification of Issues, The Accounting Review, October, pp.697-705.

–        Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) (2009) Εγχειρίδιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, ΣΟΕ-Λ.

–        Dauber, N. (2009) The Complete Guide to Auditing Standards and Other Professional Standards for Accountants, John Wiley & Sons Inc.

–        Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A. and P. Wallage (2004) Principles of Auditing, An Introduction to International Standards on Auditing, 2nd Edition, Prentice Hall.

–        Καραμάνης, Κ. (2008) Σύγχρονη Ελεγκτική, Εκδόσεις ΟΠΑ.

–        Καζαντζής Χ. (2006) Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα.

–        Λουμιώτης, Β. (2013) Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των

–        Επιχειρήσεων, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα

–        Λουμιώτης, Β. και Τζίφας Β. (2012) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.

–        Λουμιώτης, Β. (2011) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.

–        Νεγκάκης Ι.Χ. και Ταχυνάκης Π. (2013) Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα.

–        Mautz R. and Sharaf H., (2002) The Philosophy of Auditing, American Accounting Association, USA.

–        Meigs W., Meigs R. and Larsene J., (1984) Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

–        Ντζανάτος Δ. (2009) Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας, τόμ. Α-Β, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.

–        Sherer M. and Kent D., (2008) Auditing and Accountability, PCP Paul Chapman Publishing Ltd

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.