Ελεγκτική Ι

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0104

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

8

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

 • η εκμάθηση των ορισμών και βασικών/ Επιλεγμένων σημείων του ‘διεθνώς ισχύοντος’ Πλαισίου Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου
 • η εκμάθηση βασικών σημείων των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου
 • η σε βάθος εκμάθηση σημείων ορισμένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου

 

Γενικές Ικανότητες

 

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η εξοικείωση των σπουδαστών με την έννοια της ελεγκτικής και με το εύρος στο οποίο απαντάται ο έλεγχος και αφετέρου η ανάπτυξη – κυρίως μέσω παραδειγμάτων – της ικανότητας των σπουδαστών να αναλύουν, αλλά και να συντάσσουν συνοπτική έκθεση ελέγχου (πιστοποιητικό).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 • Πλαίσιο για την Επαγγελματική Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (με τα οποία βάσει του Ν. 3693/2008 πραγματοποιούνται σήμερα στη χώρα μας οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν μεταφρασμένα στο Φ.Ε.Κ. 2848/23.10.2012 (τεύχος Β) μετά την απόφαση 41658/722 του Υπ. Οικονομικών
 • γενικές αρχές ελέγχου και ευθύνες των ελεγκτών, αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ελεγκτικού κινδύνου, ελεγκτική μαρτυρία, χρησιμοποίηση της εργασίας τρίτων, ελεγκτικά συμπεράσματα και πιστοποιητικά.
 • έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού και οι συναφείς υπηρεσίες (επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων, συμφωνημένες διαδικασίες, συγκεντρώσεις στοιχείων).
 • σκοπός των φύλλων εργασίας που συντάσσουν οι ελεγκτές, καθώς και γενικές αρχές σύνταξης αυτών
 • εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των εσόδων και εξόδων, των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, και του κόστους παραχθέντων και πωληθέντων
 • επιπτώσεις των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών επί των βασικών μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων

 

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

146

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

55

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και αποτελείται από γραπτή ατομική / ομαδική εργασία και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        Πλαίσιο για την Επαγγελματική Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου (εκδόσεις ΙΙΑ, μετάφραση ΕΙΕΕ, 2008)

–        Ελεγκτική: Γ. Αληφαντής (εκδόσεις Διπλογραφία, 2016)

–        Σημειώσεις Ι. Φίλου

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.