Εταιρική Διακυβέρνηση & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑ04

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • κατανοεί τις θεωρητικές πτυχές της ΕΔ και ΕΚΕ
 • κατανοεί τα ηθικά προβλήματα της επιχειρηματικής δράσης
 • αναπτύσσει δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα στο γνωστικό πεδίο της ΕΔ και ΕΚΕ
 • κατανοεί τα εργαλεία για την ποσοτικοποίηση της ποιοτικής πληροφορίας που παρέχεται μέσω των δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • αντιλαμβάνεται το σύνθετο περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης.

 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως αντικείμενο την κατανόηση των αρχών καλής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ειδικότερα, μέσω του εν λόγω μαθήματος οι φοιτητές θα μελετήσουν την εξέλιξη και το ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης (ΕΔ) και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ούτως ώστε να εντρυφήσουν στα δύο αυτά γνωστικά πεδία που έχουν ως κοινό στόχο την διατήρηση της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) μέσω της λογοδοσίας και της υπευθυνότητας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση αφενός να αντιληφθούν τις δύο αυτές σύγχρονες μορφές επικοινωνίας της εταιρείας με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και αφετέρου να αξιολογούν στην πράξη την ποιότητα των πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω των κειμένων αυτών (narrative disclosure). Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 

 • Η εξέλιξη της ΕΔ, με έμφαση στις θεωρητικές της πτυχές και στην ανάπτυξη κωδίκων ΕΔ
 • Η ιδιοκτησία και ο ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών, όπως π.χ. των μετόχων και των ενδιαφερόμενων μερών, των θεσμικών επενδυτών και των οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Η δομή του ΔΣ (ρόλος και καθήκοντα, επιτροπές και υποεπιτροπές, ανεξαρτησία των μη εκτελεστικών μελών και η συμβολή τους, αξιολόγηση των διευθυντών, ποικιλομορφία) καθώς και το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της απόδοσης και των αμοιβών των διευθυντών
 • Η διεθνής εφαρμογή της ΕΔ διακρίνοντας τη μορφή της ΕΔ στην ηπειρωτική Ευρώπη, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στην Ασία-Ειρηνικό και στη Νότια Αφρική, Αίγυπτο, Ινδία και Βραζιλία
 • Η εισαγωγή στην ΕΚΕ, με έμφαση σε σημαντικά σημεία όπως τα αξιακά κίνητρα, οι θεωρίες, οι έννοιες της «βιωσιμότητας» και της «βιώσιμης ανάπτυξης»
 • Η ΕΚΕ και η επίδραση της παγκοσμιοποίησης
 • Η εφαρμογή της ΕΚΕ, με έμφαση στον τρόπο υλοποίησης, στις εκθέσεις ΕΚΕ, στη διαχείριση και εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών και στις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
 • Η ΕΚΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς επίσης και σε μικρότερες επιχειρήσεις
 • Ο αντίκτυπος και το μέλλον της ΕΚΕ.

 

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

110

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

31

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

180

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και αποτελείται από γραπτή εργασία (ατομική/ομαδική) (40%) και γραπτές εξετάσεις (60%) στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Προφορική εξέταση προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ορισμένες περιπτώσεις φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες κτλ).

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα

 • Blowfield, M. & Murray, A. (2021). Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Λευκωσία: Broken Hill Publishers Ltd.
 • Goergen, M. (2015). Εταιρική διακυβέρνηση: Μια διεθνής θεώρηση. Αθήνα: Εκδόσεις Διπλογραφία.
 • Mallin, C. (2022). Εταιρική διακυβέρνηση. Λευκωσία: Broken Hill Publishers Ltd.

 

Βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα

 • Larcker, D. & Tayan, B. (2021). Corporate Governance Matters. 3rd Edition. U.S.: Pearsοn Education, INC.
 • Monks, R. & Minow, N. (2011). Corporate Governance. 5th Edition. U.S.: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Tricker, B. (2019). Corporate Governance Principles, Policies and Practices. U.S.: Oxford University Press.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Business Ethics: A European Review

Business Ethics Quarterly

Corporate Governance: An International Review

Corporate Governance: The International Journal of Business in Society

Journal of Business Ethics

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.