Μεθοδολογία Έρευνας Και Ερευνητικών Εργασιών

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0105

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

(1ο ΜΕΡΟΣ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν και να αναλύουν τους παράγοντες που στοιχειοθετούν το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ερευνητικής διαδικασίας
 • Σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εμπειρικές έρευνες προκειμένου να διερευνήσουν ζητήματα που σχετίζονται με την ζήτηση, την κατανάλωση, τις τάσεις ή και τις πολιτικές ανάπτυξης
 • Διαμορφώσουν το πλαίσιο για την ανίχνευση και δόμηση ερευνητικών πηγών/ δεδομένων είτε πρωτογενών είτε δευτερογενών, με στόχο την αξιοποίηση στην ερευνητική στοιχειοθέτηση και ανάλυση
 • Αναπτύξουν επαρκώς μια ερευνητική εργασία
 • Αναλύουν και να επεξηγούν αποτελέσματα μέσα από την χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης

(2Ο ΜΕΡΟΣ)  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ερευνητική διαδικασία
 • Να ορίζει με σαφήνεια ένα ερευνητικό ερώτημα
 • Να εντοπίζει τη σχετική με το ερευνητικό ερώτημα βιβλιογραφία και να αξιολογεί συνθετικά και κριτικά τα καταγεγραμμένα ερευνητικά αποτελέσματα με τη μορφή βιβλιογραφικής επισκόπησης
 • Να γνωρίζει τις εναλλακτικές ερευνητικές τεχνικές ώστε να μπορεί να σχεδιάσει   την καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία
 • Να εφαρμόζει τους κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας
 • Να εντοπίζει τις κατάλληλες πηγές συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, να σχεδιάζει ερωτηματολόγια και να διεξάγει έρευνα πεδίου.
 • Να ερμηνεύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων
 • Να συντάσσει έγγραφο που θα παρουσιάζει το ερευνητικό έργο και τα αποτελέσματά του ακολουθώντας τους κανόνες σύνταξης μιας επιστημονικής εργασίας.

 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1Ο ΜΕΡΟΣ) Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την παρουσίαση και ανάλυση όλου του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας επιστημονικής έρευνας. Το σημείο αφετηρίας βρίσκεται στον προσδιορισμό της ερευνητικής διαδικασίας ως τη βάση για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εμπειρικό. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές διεισδύουν στο ερευνητικό αντικείμενο, συμμετέχουν σε ερευνητικές πρακτικές και αξιολογούν ερευνητικά αποτελέσματα μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και δεδομένων τόσο πρωτογενών όσο και δευτερογενών. Το μάθημα προκειμένου να υλοποιήσει αυτόν τον πρωταρχικό του στόχο χρησιμοποιεί ποικίλες εφαρμογές και πολλαπλά case studies

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 • Προσδιορισμός της ερευνητικής διαδικασίας και των διαφόρων μορφών έρευνας
 • Ανάπτυξη βασικών παραμέτρων στον σχεδιασμό μιας ερευνητικής προσέγγισης
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικής διαδικασίας
 • Αντικείμενα, Υποκείμενα και δυνητικές αγορές σε μια έρευνα
 • Είδη και ιδιαιτερότητες ερευνητικών προσεγγίσεων
 • Μέθοδοι έρευνας
 • Τρόποι, μέσα και εργαλεία υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας
 • Εξεύρεση και ανάλυση δεδομένων (πρωτογενών και δευτερογενών)
 • Ερωτηματολόγια: Χρησιμότητα και σχεδιασμός
 • Στατιστική ανάλυση (Factor Analysis, Cluster Analysis)
 • Παρουσίαση Ι: Διαμόρφωση μιας ερευνητικής εργασίας
 • Παρουσίαση ΙΙ: Διαμόρφωση ενός ερευνητικού άρθρου
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Cases studies

 

(2Ο ΜΕΡΟΣ) Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την επιτυχή εκπόνηση ενός επιστημονικού ερευνητικού έργου, σχετικού με το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, τα αποτελέσματα του οποίου θα κληθούν να παρουσιάσουν στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 • Στόχος και στάδια της ερευνητικής διαδικασίας
 • Θεωρία της επιστήμης και ερευνητικές προσεγγίσεις
 • Διαμόρφωση του ερευνητικού ερωτήματος
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
 • Ερευνητικός σχεδιασμός
 • Ερευνητική δεοντολογία
 • Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα
 • Διαδικασίες δειγματοληψίας
 • Τεχνικές συλλογής δεδομένων
 • Προετοιμασία δεδομένων
 • Ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
 • Σύνταξη και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

110

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

31

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

180

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και αποτελείται από γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

(1Ο ΜΕΡΟΣ)

–        Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2014) Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Δίσιγμα

–        Schnell, R., Hill, P.B. and Esser, E. (2014) Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, Προπομπός

–        Δημητρόπουλος, Σ. (2009) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Έλλην

–        Καλτσούνη, Ν-Χ. (2006) ‘Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες΄, Gutenberg, Αθήνα

–        Ghauri, P. and Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business Studies, 4th Edition, Pearson

–        Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2013) Business research methods, 12th Edition, McGraw-Hill Education

(2Ο ΜΕΡΟΣ)

–        Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2014) Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Δίσιγμα

–        Schnell, R., Hill, P.B. and Esser, E. (2014) Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, Προπομπός

–        Bell, J. (2007) Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία. Οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας, Μεταίχμιο

–        Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, 2η Έκδοση, Κριτική

–        Δημητρόπουλος, Σ. (2009) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Έλλην

–        Smith, M. (2014) Research methods in Accounting, 3rd Edition, Sage

–        Greenlaw, S.A. (2005) Doing Economics: A Guide to Understanding and Carrying Out Economic Research, South-Western College Pub

–        Ghauri, P. and Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business Studies, 4th Edition, Pearson

–        Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2013) Business research methods, 12th Edition, McGraw-Hill Education

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.