Πληροφοριακά Συστήματα στη Λογιστική

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0207

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοεί το ρόλο της πληροφορίας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τον στρατηγικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα ΠΣ στην κτήση και διαχείρισή της.
 • Να κατανοεί τις κύριες αρχιτεκτονικές στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη των ΠΣ καθώς και βασικές αρχές των εμπλεκομένων τεχνολογιών πληροφορικής.
 • Να αναγνωρίζει τις διαφορετικές κατηγορίες ΠΣ και τη δυνατότητα χρήσης τους για την υποστήριξη διαφόρων επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Να κατανοεί τη χρήση των ΠΣ στη χρηματοοικονομική διοίκηση.
 • Να κατανοεί το ρόλο των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας στο διαδίκτυο.
 • Να εμπεδώνει τις βασικές αρχές ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών καθώς και ηθικών και νομικών θεμάτων χρήσης αυτών.
 • Να γνωρίζει τα στάδια του κύκλου ζωής ενός ΠΣ.
 • Να γνωρίσει βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης των επιχειρησιακών διεργασιών (business processes) στη σύγχρονη επιχείρηση.
 • Να γνωρίσει πως στην πράξη υλοποιείται η ενοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).
 • Να γνωρίσει το περιβάλλον λειτουργίας ενός ERP συστήματος (SAP).
 • Να συνδυάσει τις θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσει για τα Πληροφοριακά Συστήματα στη Λογιστική με τις πρακτικές δεξιότητες και την ικανότητα να εφαρμόσει τη γνώση αυτή στα διάφορα σενάρια χρήσης που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) για τη διαχείριση δεδομένων και την άντληση πληροφοριών, σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο, είναι κοινός τόπος στον κόσμο των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα ΠΣ καθίσταται επιτακτική ανάγκη για κάθε στέλεχος λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε παράλληλα με τη χρήση να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και στην διοίκηση, σχεδίαση και αποτίμηση ΠΣ, ικανότητες που διεθνείς οργανισμοί λογιστών (π.χ. International Federation of Accountants) θεωρούν απαραίτητες για τον σύγχρονο ρόλο του λογιστή. Αυτό επιτυγχάνεται εξετάζοντας στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος σύγχρονα ζητήματα των ΠΣ ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής τους και επικεντρώνοντας στο εργαστηριακό μέρος στο πεδίο της Λογιστικής.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει:

–        ΠΣ και Στρατηγική της Επιχείρησης

–        Τεχνολογική υποδομή ΠΣ (αρχιτεκτονικές, υλικό, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες, βάσεις δεδομένων,)

–        Συστήματα Διαχείρισης Συναλλαγών

–        ΠΣ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων στη Λογιστική

–        Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

–        Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και  Ηλεκτρονικό Εμπόριο

–        Η επίδραση των σύγχρονων εξελίξεων στην Πληροφορική (mobile, social media, Internet of Things, cloud computing, Big Data) στα ΠΣ

–        Ζητήματα ηθικής, ελέγχου, ιδιωτικότητας και ασφάλειας

–        Ανάπτυξη και προμήθεια ΠΣ

–        Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

–        Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διεργασίες, ανάλυση  και σχεδιασμός, μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών στο ERP.

–        Πλοήγηση στο περιβάλλον λειτουργίας ενός ERP, βασικές λειτουργίες συστημάτων ERP.

–        Βασικά υποσυστήματα ERP.

–        Μελέτες Περίπτωσης Πωλήσεων και Διανομών, Διαχείρισης αποθεμάτων, Αγορών και Οικονομικής διαχείρισης.

–        Επιχειρηματική Ευφυΐα, Νέες Τεχνολογίες, Εξελίξεις στα ERP συστήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του ERP συστήματος ώστε να μπορούν (i) να εξοικειωθούν με το περιβάλλον λειτουργίας του ERP (ii) να κατανοούν τα παραδείγματα και επιλύουν τις ασκήσεις του εργαστηρίου και (iii) να εκπονήσουν την εργασία του εξαμήνου για το μάθημα.

Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών

–        Στόχος και στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

–        Θεωρία της επιστήμης και ερευνητικές προσεγγίσεις

–        Διαμόρφωση του ερευνητικού ερωτήματος

–        Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

–        Ερευνητικός σχεδιασμός

–        Ερευνητική δεοντολογία

–        Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα

–        Διαδικασίες δειγματοληψίας

–        Τεχνικές συλλογής δεδομένων

–        Προετοιμασία δεδομένων

–        Ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

–        Σύνταξη και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

110

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

31

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

180

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος (60%) κι εργασία στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος (40%) στο τέλος του εξαμήνου.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        Patricia Wallace (2014) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Κριτική

–        Hall, J.A. (2015) Accounting Information Systems, 9th Edition, South-Western College Publications

–        Simkin, M.G., Norman, C.S. and Rose, J.B. (2014) Core Concepts of Accounting Information Systems, 13th Edition, Wiley

–        Turner, L. and Weickgennant, A.B. (2013) Accounting Information Systems: The Processes and Controls, 2nd Edition, Wiley

–        Romney, M.B. and Steinbart, P.J. (2014) Accounting Information Systems, 13th Edition, Pearson

–        Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2015) Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 14th Edition, Pearson

–        Rainer, R.P., Prince, B. and Watson, H.J. (2015) Management Information Systems, 3rd Edition, Wiley

–        Sousa, K.J and Oz, E. (2014) Management Information Systems, 7th Edition, Course Technology

–        Rainer, R.P., Prince, B. and Cagielsky, C.G. (2013) Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business, 5th Edition, Wiley

–        Valacich, J.A. and Schneider, C. (2015) Information Systems Today: Managing in the Digital World, 7th Edition, Pearson

–        Magal, S.R. and Word, J. (2012), Integrated Business Processes with ERP Systems, 1st Edition, Wiley

–        Monk, E. Wagner, B. (2013), Concepts in Enterprise Resource Planning, 4th Edition, Joe Sabatino

–        SAP AG, SAP Documentation – SAP Library.

–        SAP University Alliances, SNP Planning (training material). SAP University Alliances EMEA, Walldorf, Germany

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.