Φορολογική Λογιστική

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0206

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

8

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες άμεσης και έμμεσης φορολογίας
 • Κατανοεί τη χρησιμότητα των διαφορετικών μεθόδων φορολόγησης και την επιβάρυνση του φορολογουμένου και το  όφελος του Δημοσίου
 • Εφαρμόζει τη φορολογική κλίμακα, τις βασικές διατάξεις φορολόγησης νομικών προσώπων και τις διατάξεις για το ΦΠΑ
 • Καταχωρεί λογιστικά τα φορολογικά γεγονότα άμεσης και έμμεσης φορολογίας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση θεμάτων άμεσης και έμμεσης φορολόγησης με έμμεση και η λογιστική τους απεικόνιση.  Παρουσιάζεται η μέθοδος άντλησης φορολογικών εσόδων τόσο μέσω των κλιμάκων της άμεσης αλλά και μέσω της έμμεσης φορολογίας Τέτοιες κατηγορίες άμεσης φορολογίας που θα αναλυθούν είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ενώ έμμεσης φορολόγησης ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τα τέλη χαρτοσήμου και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η λογιστική παρακολούθηση των ανωτέρω φορολογικών θεμάτων από τις επιχειρήσεις θα αναλυθεί για κάθε κατηγορία φορολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 • Πεδίο Εφαρμογής και Υποκείμενα του φόρου
 • Φορολογητέο εισόδημα
 • Φορολογικός συντελεστής και Μείωση φόρου εισοδήματος
 • Εισόδημα από κεφάλαιο, Μερίσματα, Τόκου, Δικαιώματα και ακίνητη περιουσία και φορολόγησή τους
 • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
 • Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες
 • Αποσβέσεις, Αποτίμηση αποθεμάτων και ημ. προϊόντων,
 • Επισφαλείς απαιτήσεις
 • Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών
 • Λογιστική παρακολούθηση παρακράτησης Φόρους μισθωτών Υπηρεσιών και λογιστική απεικόνιση φορολογικών γεγονότων
 • Υποκείμενο και Αντικείμενο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 • Παράδοση Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών
 • Ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγές
 • Συντελεστές και αξία φορολόγησης
 • Λογιστική παρακολούθηση ΦΠΑ και εκκαθάριση
 • Τέλη Χαρτοσήμου
 • Υπολογισμός και καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων πρώτης μεταβίβασης
 • Θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

 

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

146

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

55

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και στηρίζεται στην εκπόνηση μιας εργασίας σε επίκαιρα φορολογικά θέματα (20%) και την τελική γραπτή εξέταση (80%) στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        ΦΠΑ – Ανάλυση – Ερμηνεία, Δημήτρης Σταματόπουλος – Άννα Κλωνή, Εκδόσεις FORIN, Αθήνα 2015

–        Θέματα φορολογικής λογιστικής, Δημοσθένης Λ. Χέβας, Εκδόσεις Μπένου Γ., 2013,

–        Revenue Statistics 2015, OECD, 2015

–        Grant Thornton, «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», Grant Thornton, 3η έκδοση, 2009

–        Χέβας, Δ., Θέματα Φορολογικής Λογιστική, 5η Έκδοση, Μπένου, 2012

–        Αnderson, K., Leo, K., Picker, R., Loftus, J., Clark, K. and Wise, V., Applying International Financial Reporting Standards, Wiley, 2009

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.