Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

8

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο στο επιστημονικό πεδίο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και να το αντιπαραβάλλει με την πραγματικότητα και την πρακτική στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη χρηματοοικονομική αγορά. Με το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

 • τη Θεμελιώδη Ανάλυση
 • την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • την Ανάλυση & Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • την Πρόβλεψη Οικονομικών Μεγεθών
 • τον Προσδιορισμό της Θεμελιώδους Αξίας των Εταιρειών και του Μετοχικού Κεφαλαίου τους

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην λογιστική και την χρηματοοικονομική είναι ότι η  πρώτη αναφέρεται κυρίως στο παρελθόν και το παρών της επιχειρηματικής πραγματικότητας, ενώ η χρηματοοικονομική ασχολείται κυρίως με μελλοντικά και κατ’ επέκταση αβέβαια επιχειρηματικά θέματα/προβλήματα. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να ενοποιήσει την λογιστική και την χρηματοοικονομική επιστήμη σε ένα ενιαίο πλαίσιο όπου με την εφαρμογή κατάλληλων ποσοτικών τεχνικών θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ενδιαφέροντα χρηματοοικονομικά προβλήματα όπως είναι ο προσδιορισμός, η μέτρηση και ο περιορισμός του πιστωτικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου, καθώς και ο προσδιορισμός της αξίας της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Λογιστικά Δεδομένα

 • Επισκόπηση Μαθήματος και Θεμελιακή Προσέγγιση της Αξίας
 • Εισαγωγή και επισκόπηση Θεμελιώδους Ανάλυσης
 • Στάδια Θεμελιώδους Ανάλυσης
 • Ανάλυση Επιχειρηματικής Στρατηγικής
 • Πληροφορικές Ανάγκες Θεμελιώδους Ανάλυσης
 • Ποιότητα Λογιστικών Πληροφοριών  στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Κλαδική Ανάλυση
 • Ανάλυση Λογιστικών Δεδομένων
 • Ανάλυση Αριθμοδεικτών
 • Ανάλυση Κοινού Μεγέθους και Αριθμοδεικτών Τάσης
 • Μελέτη Περίπτωσης

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και Προβλέψεις

 • Επιχειρηματικός Κίνδυνος
 • Χρηματοοικονομικός  Κίνδυνος
 • Πιστωτική Ανάλυση (Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου)
 • Διαχείριση Ενεργητικού Παθητικού
 • Ιστορικός και μελλοντικός Ρυθμός Ανάπτυξης
 • Θεμελιώδεις Παράγοντες Ανάπτυξης
 • Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Δεδομένων
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (pro forma)
 • Μελέτη Περίπτωσης

Προσδιορισμός Αξίας – Αποτίμηση

 • Ορισμός, Προσδιορισμός και Σημαντικότητα της Αποτίμησης
 • Σχετικά και Απόλυτα Μοντέλα Αποτίμησης
 • Οικονομικοί Κύκλοι και Αποτίμηση
 • Κλαδική Ανάλυση
 • Μέθοδος της Συγκρίσιμης Επιχείρησης
 • Μοντέλα Προεξόφλησης Μερισμάτων
 • Μοντέλα Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
 • Μοντέλο Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

146

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

55

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και αποτελείται από γραπτές εξετάσεις (70%) και πρόοδος πολλαπλής επιλογής (30%) στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        Αποστόλου, Α.Α., 2015. Ανάλυση Λογιστικών – Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Εκδόσεις: Κάλλιπος e-book.

–        Αρτίκης, Γ.Π., 2014. Διαχείριση Αξίας και Κινδύνου. Εκδόσεις: Αντωνακοπούλου Ελένη.

–        Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α., Σιουγλέ, Γ., 2010. Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις: Μπένου Γεωργία.

–        Μυλωνάς, Ν., 2012. Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα (Για Επιχειρηματικές Αποφάσεις). Εκδόσεις: Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Τυπωθήτω.

–        Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 2014. Επενδύσεις. Εκδόσεις: Utopia.

–        Brealey, R., Myers, S., Allen, F., 2015. Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις: Utopia.

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.