Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0101

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

8

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο στο επιστημονικό πεδίο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και να το αντιπαραβάλλει με την πραγματικότητα και την πρακτική στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη χρηματοοικονομική αγορά. Με το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

 • Τη χρονική αξία του χρήματος, τα είδη των επενδύσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης τους
 • Την ανάλυση ευαισθησίας στην αξιολόγηση έργων
 • Την χρηματοδότηση μέσω έκδοσης μετοχών και ομολόγων
 • Την έννοια του κόστους κεφαλαίου
 • Την ανάλυση των κινδύνων με έμφαση στον συναλλαγματικό κίνδυνο
 • Την κάλυψη κινδύνων με την χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση. Ξεκινώντας με μια παρουσίαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναλύει τον ρόλο των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών στην επενδυτική διαδικασία των επιχειρήσεων. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός επενδύσεων με τις βασικές μεθόδους αξιολόγησης σε καθεστώς βεβαιότητας. Στην πορεία εισάγοντας την έννοια του κινδύνου αναπτύσσονται τα υποδείγματα αποτίμησης αξιογράφων και αναλύονται αποφάσεις σε καθεστώς κινδύνου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου. Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έχει οδηγήσει σε μια διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με αρκετούς κινδύνους. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ένας από αυτούς. Η χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων συμβάλει στην μείωση των κινδύνων όπως θα αναλυθεί σχετικά στο μάθημα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

·       Εισαγωγή στο Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον

·       (Υπόδειγμα Κατανάλωσης – Επένδυσης Fisher)

·       Η χρονική αξία του χρήματος

Προϋπολογισμός Επενδύσεων χωρίς Κίνδυνο

·       Προσδιορισμός των χρηματικών ροών

·       Τα κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων

·       Ειδικές επενδυτικές αποφάσεις ( Επενδύσεις με διαφορετική χρονική διάρκεια, Απόφαση αντικατάστασης εξοπλισμού, Χρηματοδότηση με δάνειο ή μακροχρόνια μίσθωση Leasing)

Προϋπολογισμός Επενδύσεων Με Κίνδυνο

·       Απόδοση και κίνδυνος

·       Κεφαλαιαγορές

·       Αποτίμηση Ομολόγων

·       Αποτίμηση Μετοχών (CAPM, Fama French model, Dividend Discount Models,Θεμελιώδης έναντι Τεχνικής Ανάλυσης)

·       Κόστος Κεφαλαίου

·       Ανάλυση εναλλακτικών αβέβαιων καταστάσεων

·       Προσέγγιση του Ισοδύναμου Βεβαιότητας

·       Το CAPM στον προϋπολογισμό επενδύσεων

·       Ανάλυση ευαισθησίας

Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον

·       Έννοιες Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης  (Αγορά Συναλλάγματος, Ισοδυναμία επιτοκίων και αγοραστικής δύναμης)

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

146

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

55

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και αποτελείται από γραπτές εξετάσεις (70%) και πρόοδος πολλαπλής επιλογής (30%) στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        Παπαδάμου Στ. Συριόπουλος Κ. (2016) Βασικές Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικό οικονομική προσέγγιση, Κάλλιπος e-book (ΠΣ)

–        Συριόπουλος, Κ., Παπαδάμου, Σ. (2014) Εισαγωγή στην τραπεζική οικονομική & τις κεφαλαιαγορές. Εκδόσεις Utopia (ΣΠ).

–        Παπαδάμου Σ. (2009), Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Gutenberg (ΠΑΠ)

–        Croppelli,A.A. and Nikbakht, Ehsan(1998): ‘Χρηματοοικονομική’, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδ. 3η (G&N).

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.