Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ0202

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

3

8

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/

      
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Κατανοεί τη χρησιμότητα των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης κι παρουσίασης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση τα βασικά ΔΛΠ
 • Εφαρμόζει τα βασικότερα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος της Θεωρίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, είναι η παρουσίαση και ανάλυση μερικών από τα σημαντικότερα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Μελετώντας τις κυριότερες επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων, προκύπτουν οι σημαντικότερες διαφορές από τα Ελληνικά Πρότυπα και οι κυριότερες καινοτομίες που εισάγονται στη λογιστική μέσω της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα πρότυπα αυτά αποτελούν και τη βάση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (IFRS for SME), στο πλαίσιο προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση της εφαρμογής των ΔΛΠ σε περισσότερες επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος θα καλυφθούν οι εξής ενότητες:

 • ΔΛΠ 12   Φόροι εισοδήματος: Καθορισμός του φόρου εισοδήματος και διαχωρισμός του σε τρέχοντα και αναβαλλόμενο
 • ΔΛΠ 17   Μισθώσεις: Προσδιορισμός των μισθώσεων και διαχωρισμός τους σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές
 • ΔΛΠ 19   Παροχές εργαζομένων: Καθορισμός των παροχών σε εργαζομένους και διαχωρισμός τους σε πέντε μεγάλες κατηγορίες
 • ΔΛΠ 28   Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες: Καθορισμός της έννοιας της ουσιώδους επιρροής επί  συμμετοχών
 • ΔΛΠ 32   Χρηματοοικονομικά μέσα «Παρουσίαση»: Αρχές διαχωρισμού των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των στοιχείων της καθαρής θέσης
 • ΔΛΠ 33   Κέρδη ανά μετοχή: Καθορισμός των κερδών ανά μετοχή
 • ΔΛΠ 36   Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Προσδιορισμός της έννοιας της απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως
 • ΔΛΠ 37   Προβλέψεις: Καθορισμός της έννοιας των προβλέψεων
 • ΔΛΠ 39   Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «Επιμέτρηση»: Καθορισμός, ορισμοί και κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • ΔΛΠ 40   Επενδύσεις σε ακίνητα: Καθορισμός και ορισμός των επενδυτικών ακινήτων
 • ΔΠΧΑ 1   Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ: Καθορισμός πρώτης εφαρμογής ΔΠΧΑ από οντότητα που εφάρμοζε άλλο πλαίσιο
 • ΔΠΧΑ 9   Χρηματοοικονομικά στοιχεία (δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – αντικαθιστά το ΔΛΠ 39)

 

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια Ζώσης & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Υβριδική αίθουσα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση υβριδικής αίθουσας που περιλαμβάνει μεγάλη επιτοίχια οθόνη στην οποία παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες από απόσταση. Η σύνδεση στο μάθημα γίνεται μέσω του λογισμικού ΜicrosoftTeams, στο οποίο μέσω κάμερας που υπάρχει στην αίθουσα καταγράφεται και απεικονίζεται ο εκάστοτε διδάσκοντας. Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται και με τη χρήση της ψηφιακής γραφίδας Wacom, που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του μαθήματος με σημειώσεις που εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη των μαθητών.

Επιπλέον γίνεται προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Μελέτη, προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριοτήτων

146

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (προετοιμασία διαλέξεων & εξετάσεων)

55

Τελική γραπτή εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και στηρίζεται στην εκπόνηση μιας εργασίας συνδεδεμένης με την εφαρμογή των ΔΛΠ (20%) και την τελική γραπτή εξέταση(80%) στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

–        Elliott, B. and J. Elliott, «Financial Accounting and Reporting» (12th edition 2008), Pearson Education.

–        Alexander, D., Britton, A. and Jorisson, A., (2007), “International Financial Reporting and Analysis”, Thompson Learning

–        Δημήτριος Γκίκας, Αφροδίτη Παπαδάκη, «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 2012, Εκδόσεις Μπένου.

–        Δημοσθένης Χέβας & Απόστολος Μπάλλας «Χρηματοοικονομική Λογιστική», 2008, Εκδόσεις Μπένου.

–        Grant Thornton, «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», Grant Thornton, 3η έκδοση, 2009

 

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.