Το Δ.Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 12 μαθήματα. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 18 μήνες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα) ECTS, ήτοι 30 (τριάντα) ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα  υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση των μαθήματων είναι υποχρεωτική́. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται έως 30%.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων των τριών εξαμήνων  κατανέμεται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των δύο Τμημάτων: Βόλος – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα -Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το διάστημα, δηλαδή τα τρία εξάμηνα.  Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί η ΕΔΕ να χορηγήσει προσωρινή άδεια αναστολής φοίτησης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια σπουδών μπορεί να επεκταθεί το μέγιστο για άλλα τρία εξάμηνα λόγω οφειλής μαθημάτων.

Τα εξάμηνα αναστολής δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια σπουδών.

Μερική παρακολούθηση

Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για εργαζόμενους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μη εργαζόμενους Η χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης είναι έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Στη μερική φοίτηση οι φοιτητές για τα δυο πρώτα εξάμηνα δηλώνουν ανά εξάμηνο (2) από τα συνολικά τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας». Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνουν επίσης δυο (2) από τα τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα. Συνίσταται στους φοιτητές μερικής φοίτησης οι επιλογές των μαθημάτων να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή συνέχεια μαθημάτων με τον ίδιο τίτλο, π.χ. «Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι» στο 1ο εξάμηνο και «Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ» στο 2ο εξάμηνο σπουδών. Το πλήθος των μερικώς φοιτούντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισαχθέντων.

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1ο εξάμηνο  
Υποχρεωτικά Μαθήματα  
Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι1ο εξάμηνο8
Ελεγκτική Ι1ο εξάμηνο8
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι1ο εξάμηνο8
Μεθοδολογία Έρευνας Ι1ο εξάμηνο6
Σύνολο εξαμήνου 30
   
2ο εξάμηνο  
Διοικητική Λογιστική Ι2ο εξάμηνο8
Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ2ο εξάμηνο8
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ2ο εξάμηνο8
Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ2ο εξάμηνο6
Σύνολο εξαμήνου 30
   
3ο εξάμηνο  
Διοικητική Λογιστική ΙΙ3ο εξάμηνο8
Φορολογική Λογιστική2ο εξάμηνο8
Ελεγκτική ΙΙ3ο εξάμηνο8
Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική3ο εξάμηνο6
Σύνολο εξαμήνου 30
   
   
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Οδηγός Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Α Εξάμηνο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0105 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0104 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0102 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0101 ΕΞΑΜΗΝΟ …

Β Εξάμηνο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0208 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0202 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0201 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0103 ΕΞΑΜΗΝΟ …

Γ Εξάμηνο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0207 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0206 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0204 ΕΞΑΜΗΝΟ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ0203 ΕΞΑΜΗΝΟ …

Μαθήματα αντί Διπλωματικής Εργασίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΤΙΤΛΟΣ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΤΙΤΛΟΣ …

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ34 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ …

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.