Οδηγίες συγγραφής διπλωματικών εργασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Οδηγίες συγγραφής διπλωματικών εργασιών

Οι φοιτητές καλούνται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες να στείλουν προσχέδιο στον επιβλέποντα καθηγητή στο οποίο θα παρουσιάζουν   την ερευνητική μεθοδολογία (οικονομικά / οικονομετρικά / επιχειρηματικά υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν), μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης,  τη συνάφεια του θέματος με το ΔΜΠΣ όπως επίσης και τη συμβολή του στην πρωτοτυπία της έρευνας.

Ημερομηνίες υποβολής και εξεταστικές Περίοδοι:

Παρουσίαση Δ.Ε. Ιανουάριο-Παράδοση Δ.Ε. 10 Ιανουαρίου 2023

Παρουσίαση Δ.Ε. Σεπτέμβριο Παράδοση Δ.Ε. 10 Σεπτεμβρίου 2022

Περίοδοι παρουσίασης Δ.Ε/Αποστολή προσχεδίου στον επιβλέποντα καθηγητή:

Παρουσίαση Δ.Ε. Ιανουάριο-Αποστολή προσχεδίου στον επιβλέποντα έως 30 Οκτωβρίου

Παρουσίαση Δ.Ε. Σεπτέμβριο – Αποστολή προσχεδίου στον επιβλέποντα έως 25 Ιουνίου

Για την παρουσίαση της κάθε εργασίας διατίθενται το πολύ 30 λεπτά (20 για την παρουσίαση και 10 για ερωτήσεις και  συζήτηση).

Η ολοκληρωμένη εργασία (μετά την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή) θα

γραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Έκταση εργασίας:Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε αριθμό λέξεων ή αριθμό σελίδων. Δεν υπάρχει απαραίτητα κάποια θετική σχέση μεταξύ της ποσότητας και της ποιότητας μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Αυτό που απαιτείται είναι η ουσιαστική και ποιοτική κάλυψη του υπό εξέταση θέματος (ελάχιστη έκταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 50 σελίδες). 
Γραμματοσειρά:Times New Roman, 12 
Γλώσσα:Ελληνική (με Αγγλική περίληψη αμέσως μετά την Ελληνική (abstract)) 
Margins:2,5cm margins σε όλες τις πλευρές. 
Line spacing:1,5 διάστημα 
Αρίθμηση σελίδων:Οι σελίδες θα πρέπει να αριθμούνται διαδοχικά από την πρώτη σελίδα μετά από αυτή του τίτλου μέχρι το τέλος. 
Εικόνες-διαγράμματα:Ασπρόμαυρα ή/και έγχρωμα μέσα στο κείμενο 
Σχήματα και πίνακες:Οι τίτλοι (περιγραφές) και των σχημάτων και των πινάκων να είναι στην πάνω πλευρά και να παρατίθενται μέσα στο κείμενο. Δεν συστήνεται η παρουσίαση αποτελεσμάτων από Στατιστικά ή Οικονομετρικά προγράμματα χωρίς επεξεργασία και εισαγωγή σε κατάλληλους πίνακες. Η παράθεση κάποιου έτοιμου πίνακα πρέπει να συνοδεύεται από την πηγή προέλευσης. 
Εξισώσεις:Οι εξισώσεις να είναι αριθμημένες διαδοχικά και να εμφανίζονται στο αριστερό της σελίδας ενώ η αρίθμηση να είναι σε παρένθεση στα δεξιά της σελίδας.

Κάθε σχήμα, εξίσωση ή ότι άλλο έχετε χρησιμοποιήσει από υπάρχουσα βιβλιογραφία να αναφέρεται εμφανώς. Κάθε σχήμα ή διάγραμμα να έχει στο κάτω αριστερό μέρος του την πηγή π.χ. Πηγή: Σαμαράς (2009, σελ. 109).

Αν έχουμε κάποια αδημοσίευτη πληροφορία τότε αυτή αναφέρεται (σε υποσημείωση) ως προσωπική επικοινωνία π.χ. Η πληροφορία αντλήθηκε από τον κ. Γ. Παπανδρέου μετά από προσωπική επικοινωνία.

Κεφάλαια – Υποκεφάλαια

Χωρίστε τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε κεφάλαια αριθμημένα με αύξουσα σειρά. Υποκεφάλαια θα αριθμούνται ως 1.1 (κατόπιν 1.1.1, 1.1.2, …), 1.2, κλπ.

(η περίληψη δεν συμπεριλαμβάνεται στην αρίθμηση). Κάθε κεφάλαιο και υποκεφάλαιο θα έχει ένα περιληπτικό τίτλο. π.χ.

Κεφάλαιο 1                        (TIMES NEW ROMAN 16, bold)

Εισαγωγή                           (TIMES NEW ROMAN 14, bold)

Κάθε περιγραφή κεφαλαίου θα εμφανίζεται σε δική της χωριστή γραμμή. Κάθε υποκεφαλίδα (TIMES NEW ROMAN 14, italic) θα εμφανίζεται μαζί με την αρίθμησή της.

Γενικά η δομή των διπλωματικών θα είναι

Σελίδα Τίτλου

Στη σελίδα αυτή πρέπει να φαίνονται οπωσδήποτε

        i.   Ολόκληρος ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

     ii.  Το όνομα, πατρώνυμο και επίθετο του φοιτητή (-τριας) που έγραψε τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

       iii.  Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιβλέποντα καθηγητή

       iv.  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διατμηματικό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής       v.  Το έτος συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Συγκεκριμένα ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα είναι στοιχισμένος στο κέντρο  με κεφαλαία γράμματα,  γραμματοσειρά Times New Roman 18, bold. Πάνω από τον τίτλο θα αναφέρεται Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  «Λογιστική και Ελεγκτική»,

 Μετά τον τίτλο θα ακολουθεί το όνομα, πατρώνυμο και επίθετο του (ή της) φοιτητή (-τριας), με Times New Roman 16, bold. Ακολουθεί ο τίτλος (Καθηγητής, Αναπλ. Καθηγητής, Επικ Καθηγητής,

Λέκτορας), το όνομα και επίθετο του επιβλέποντα καθηγητή, με Times New Roman 14, bold. Στο κάτω μέρος της σελίδας κεντραρισμένη η ένδειξη Βόλος

2010 (TIMES NEW ROMAN 14, bold)

Υπεύθυνη Δήλωση πρωτοτυπίας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Ο φοιτητής συμπεριλαμβάνει και υπογράφει τα παρακάτω

Υπεύθυνη δήλωση

Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην μεταπτυχιακή  διπλωματική εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του Διατμηματικού Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Λογιστική και Ελεγκτική» Τμήματα Οικονομικών Επιστημών-Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2020

Ευχαριστίες (προαιρετικό)

Εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται ευχαριστίες ή προσωπική αφιέρωση του (της) φοιτητή (-τριας).

Περιεχόμενα

Περίληψη / Abstract

Οι περιλήψεις θα είναι μεταξύ 100-200 λέξεις, γραμμένες σε Word στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Η σελίδα με την περίληψη θα έχει τον τίτλο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με την ένδειξη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ (για το Ελληνικό) και ABSTRACT (για το Αγγλικό κείμενο) με κεφαλαία, με Times New Roman 14, bold.

Λέξεις κλειδιά: Λέξεις κλειδιά (μέγιστος αριθμός 5) μετά την περίληψη.

Κωδικοί JEL: Ακολουθούν τις λέξεις κλειδιά

Εισαγωγή

Βιβλιογραφική ανασκόπηση (με σαφή τη συνεισφορά του (της)

  υποψηφίου (-ας)

Δεδομένα                       (για εμπειρικές εργασίες όχι για θεωρητικές)

Μεθοδολογία Έρευνας (για εμπειρικές εργασίες όχι για θεωρητικές)

Εμπειρικά Αποτελέσματα (για εμπειρικές εργασίες όχι για θεωρητικές)

Συζήτηση- Σχολιασμός

Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Βιβλιογραφία

Παραρτήματα

Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα παραρτήματα τότε αυτά αριθμούνται ως A, B, κλπ. Εξισώσεις και τύποι στα παραρτήματα παίρνουν διαφορετική αρίθμηση: π.χ. (A.1), (A.2) κλπ. Στο επόμενο παράρτημα (B.1) κλπ.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Στο κείμενο βάλτε το όνομα του συγγραφέα και το έτος σε παρένθεση, ανάλογα με το αν:

  1. Το επίθετο του συγγραφέα δεν είναι μέρος του κειμένου τότε: (Συγγραφέας, 2009)
  2. Το επίθετο του συγγραφέα είναι μέρος του κειμένου τότε: Συγγραφέας (2009)
  3. Αν οι συγγραφείς είναι τρεις και περισσότεροι τότε: (Πρώτος συγγραφέας et al., 2009)
  4. Αν ο ίδιος συγγραφέας εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές το ίδιο έτος γράφουμε: (Συγγραφέας 2008a, b)
  5. Άρθρα υπό δημοσίευση (Συγγραφέας, υπό δημοσίευση)

Υποσημειώσεις

Οι υποσημειώσεις τίθενται δίπλα σε κάθε παραπομπή ή γενικά σε κάθε σημείο του κειμένου που απαιτεί διευκρίνιση ή επιπλέον στήριξη. Οι υποσημειώσεις αριθμούνται με συνεχή τρόπο από το 1 έως το ν και παρατίθενται στο υποσέλιδο (ως Footnotes).

Βιβλιογραφία στο τέλος

Αναφορά σε επιστημονικό περιοδικό

Dickey D.A. and Fuller W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a unit Root, Econometrica, 49, 1057-1072.

Αναφορά σε βιβλίο

Hamilton J.D. (1994). Times Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου

Brunner K. and Melzer A.H. (1990). Money Supply. In: Friedman BM, Hahn FH (Eds), Handbook of monetary economics, vol.1. North-Holland: Amsterdam, 1990. pp. 357-396.

Άρθρα με DOI

Slifka, M.K., Whitton, J.L. (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086

Άρθρα online

Abou-Allaban, Y., et alii. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice. Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007

Η λίστα της βιβλιογραφίας παρατίθεται αλφαβητικά με τα επίθετα των συγγραφέων κάθε εργασίας (πρώτα η Ξενόγλωσση και κατόπιν η Ελληνόγλωσση). Τα ονόματα των περιοδικών και οι τίτλοι των βιβλίων παρατίθενται σε italics.

Παράθεση πρωτότυπου κειμένου

Σε άμεση χρήση αποσπασμάτων βάζουμε την πρόταση σε εισαγωγικά και την πηγή στο τέλος της παράθεσης. Καλό είναι να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση τέτοιων παραθέσεων όπως και κάθε μορφή αντιγραφής (plagiarism) χωρίς αναφορά στη πηγή προέλευσης. Αν υπάρχει αμφιβολία για τη σωστή απόδοση κάποιου Αγγλικού επιστημονικού όρου στην Ελληνική γλώσσα τότε παραθέτουμε τον αγγλικό όρο μετά τον ελληνικό μέσα σε παρένθεση με πλάγια γράμματα (italic).

Πνευματικά δικαιώματα μεταπτυχιακής εργασίας

Τα πνευματικά δικαιώματα της μεταπτυχιακής εργασίας ανήκουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή. Η μεταπτυχιακή εργασία οφείλει να είναι έργο του υποψηφίου, αλλιώς δε μπορεί να του χορηγηθεί ο σχετικός τίτλος, αφού κατά το νόμο απαιτείται τα σχετικά έργα να διαλαμβάνουν την πρωτότυπη συμβολή του υποψήφιου.

Στην εκ των υστέρων δημοσίευση εργασιών που εκπορεύονται από τις εργασίες αυτές και εφόσον ο επιβλέπων Καθηγητής ή άλλα πρόσωπα είχαν ουσιαστική δημιουργική συνεισφορά στο έργο, ο καθένας πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με την πραγματική του συνεισφορά.

Στην οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της μεταπτυχιακής εργασίας, όπως επίσης και στις σχετικές δημοσιεύσεις, όλοι οφείλουν να δηλώνουν το όνομα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο οποίο εκπονήθηκε το έργο.

Βιβλιοδεσία

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία και στη συνέχεια εφόσον επιθυμούν τα μέλη της Τριμελούς επιτροπής μπορεί να υποβληθεί σε 3 αντίγραφα (ένα για κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής εξέτασης)-, βιβλιοδετημένη. Μετά την επιτυχή υποστήριξη και την ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων ο (η) υποψήφιος (-α) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να καταθέτουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (αποθετήριο) ηλεκτρονική μορφή της εργασίας τους  και να αποστέλλουν στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ αποδεικτικό παράδοσης όπως επίσης κι ένα αντίγραφο (βιβλιοδετημένο) για τη βιβλιοθήκη του αναγνωστηρίου των ΔΠΜΣ.

Leave A Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.