Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν από το ακαδ. έτος 2020-21,  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Τα δύο Τμήματα αναλαμβάνουν από κοινού τον συντονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη και εποπτεία του ακαδημαϊκού περιεχομένου του «Κοινού ΔΠΜΣ».

Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι 5 έτη. Το Κοινό ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 32.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Λογιστική και Ελεγκτική» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων, και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Να προωθήσει την ανάπτυξη των εφαρμογών και της έρευνας της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
  3. Να προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις,  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της λογιστικής και της ελεγκτικής ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς, κλάδους ή επιχειρήσεις.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική”» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 12 μαθήματα. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 18 μήνες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα) ECTS, ήτοι 30 (τριάντα) ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

  • Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων των τριών εξαμήνων  κατανέμεται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των δύο Τμημάτων: Βόλος – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα -Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

– Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Το ΔΠΜΣ εκτός από την παροχή διδακτικού έργου δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα Ιδρυμάτων της ημεδαπής και του εξωτερικού καθώς και φορείς όπως την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), το Υπουργείο Οικονομικών, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και μεγάλες Ελεγκτικές Εταιρείες.

Επίσης από το 2018 συνεργάζεται με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).  Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης του διεθνούς τίτλου του Ορκωτού Λογιστή προβλέπεται απαλλαγή εξέτασης διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ είναι 4200€ (Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ).

Υποτροφίες Αριστείας (για το ακαδημαϊκό ετος 2022-23) – Πλήρης και μερική απαλλαγή διδάκτρων

“Στα πλαίσια αναγνώρισης και επιβράβευσης της Αριστείας με κριτήριο το βαθμό Πτυχίου προβλέπεται:

Μία (1) υποτροφία Αριστείας (πλήρης απαλλαγή διδάκτρων) για τον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου προπτυχιακού τμήματος σπουδών.

Υποτροφίες (50% έκπτωση διδάκτρων) για 4 (τέσσερις) υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βαθμό πτυχίου προπτυχιακού τμήματος σπουδών πάνω από 8 (οκτώ). Θα τηρηθεί σειρά αξιολόγησης.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-23 κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

  • Έκπτωση 25% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 3150€)
  • Έκπτωση 15% και προκαταβολή 400€ κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα, όταν τα δίδακτρα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, στην έναρξη κάθε εξαμήνου μαθημάτων (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 3360€)
  • Προκαταβολή 400€ κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα και αποπληρωμή σε 18 άτοκες δόσεις (δηλ. το τελικό ποσό καταβολής είναι 4200€)
  • Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας

Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Η διάρκεια, όπως και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης, του ΔΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα τα οποία περιλαμβάνουν 12 μαθήματα. Τα μαθήματα κατανέμονται 4 (τέσσερα σε κάθε εξάμηνο). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα) ECTS και κατανέμονται 30 (τριάντα) ανά εξάμηνο.  

Το Πρόγραμμα αναθεωρείται περιοδικά με συνεχείς βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική δομή και προσανατολισμό του, στη βάση πληροφοριών και δεδομένων εθνικής κλίμακας, αλλά και με την επεξεργασία των πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού.

Με πρόταση της ΕΔΕ και έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης, όσο και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.

Η ΕΔΕ έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η δομή του προγράμματος και τα μαθήματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

1ο εξάμηνο

   

Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι

1ο εξάμηνο

8

Ελεγκτική Ι

1ο εξάμηνο

8

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι

1ο εξάμηνο

8

Μεθοδολογία Έρευνας I

1ο εξάμηνο

6

Σύνολο εξαμήνου

 

30

2ο εξάμηνο

   

Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ

2ο εξάμηνο

8

Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ

2ο εξάμηνο

8

Διοικητική Λογιστική Ι

2ο εξάμηνο

8

Μεθοδολογία Έρευνας II

2ο εξάμηνο

6

Σύνολο εξαμήνου

 

30

3ο εξάμηνο

   

Ελεγκτική ΙΙ

3ο εξάμηνο

8

Φορολογική Λογιστική

3ο εξάμηνο

8

Διοικητική Λογιστική Ι Ι

3ο εξάμηνο

8

Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική

3ο εξάμηνο

6

Σύνολο εξαμήνου

 

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

90

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων σε μορφή που να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης ενός επιλεγέντα υποψήφιου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο.

‣ Κανονισμός λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου ΔΠΜΣ

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.